150

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 253/XLIV/02 Rady Gminy Oleśnica z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie zasad obniżenia oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz
zasad ustalenia etatu nauczyciela bibliotekarza i pedagoga

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 42 ust. 3, 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.), po uzyskaniu opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 253/XLIV/02 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zasad obniżenia oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zasad ustalenia etatu nauczyciela bibliotekarza i pedagoga wprowadza się następujące zmiany:

1. Po § 1 uchwały wprowadza się § 2 o następującej treści: “Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, a prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się według przedmiotu, którego wymiar jest korzystniejszy, jeżeli nauczyciel naucza tego przedmiotu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru.”.

2. § 2 i 3 otrzymują kolejno numerację 3 i 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ALEKSANDRA SIERUGA