149

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Oleśnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1

W § 53 w ust. 2 skreśla się pkt 2 o treści: “Zastępca Wójta”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ALEKSANDRA SIERUGA