148

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ustala się na 50.

2. Liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ustala się na 20.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3

Traci moc uchwała nr 201/XXXVIII/01 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ALEKSANDRA SIERUGA