144

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian uchwał Rady Miasta i Gminy oraz Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego

Na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 1,
art. 40 ust. 2 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127,
poz. 1089) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwałach Rady Miasta i Gminy oraz Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej wymienionych w § 2 niniejszej uchwały, użyte w różnych przypadkach wyrazy “Zarząd Miasta i Gminy” i “Przewodniczący Zarządu Miasta i Gminy”, zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem “Burmistrz”.

§ 2

1. Uchwała nr XVIII/129/1991 Rady Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 listopada 1991 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych stanowiących własność komunalną gminy Bystrzyca Kłodzka.

2. Uchwała nr XXXI/247/2001 Rady Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2001 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

3. Uchwała nr XXXI/248/2001 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2001 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale socjalne.

4. Uchwała nr XXXIV/276/2001 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie ustalania wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy.

5. Uchwała nr XXXVI/297/2001 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 1 września 2001 r. w sprawie usytuowania na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

6. Uchwała nr XXXVI/298/2001 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 1 września 2001 r. w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.

7. Uchwała nr XXXVI/302/2001 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 1 września 2001 r. w sprawie opłat za znakowanie zwierząt oraz wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

8. Uchwała nr XLIII/342/2002 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002–2006 oraz w trybie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Bystrzyca Kłodzka.

9. Uchwała nr VIII/369/2002 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 6 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

BRONISŁAW PATYNKO