143

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie górnych stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132,
poz. 622 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 i zał. nr 3, poz. 85 i 86 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące górne stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwianie 1 m3 odpadów komunalnych, obowiązujące na terenie gminy Sobótka, ponoszonych przez właścicieli i użytkowników nieruchomości:

opłata netto – 41,50 zł

plus podatek VAT 7%

2. Usługi wymienione w § 1 ust. 1 świadczone są przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych udzielone w drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

§ 2

Opłaty wymienione w § 1 obowiązują w 2003 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4

Traci moc uchwała XXXVI/309/2001 Rady Miejskiej w Sobótce, z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

ANNA KWAŚNIEWSKA