140

UCHWAŁA RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, a także opiekunów prawnych w przypadku gdy dysponują dochodem dziecka, z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Średzkiego

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 33k ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.) Rada Powiatu
w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Ilekroć w dalszych postanowieniach uchwały jest mowa o:

1) placówce opiekuńczo-wychowawczej – oznacza to jednostkę organizacyjną Powiatu Średzkiego działającą na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej oraz przepisów szczegółowych,

2) dochodzie rodziny – oznacza to dochód określony w art. 2a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej,

3) dochodzie dziecka – oznacza to dochód określony w art. 2a ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej,

4) kryterium dochodowym – oznacza to dochód ustalony zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej,

5) bieżących wydatkach – oznacza to wydatki w rozumieniu art. 69 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ponoszonych na utrzymanie dziecka za jego pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

§ 2

Przepisy uchwały stosuje się do rodziców dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowaw-czych Powiatu Średzkiego, w tym także rodziców pozbawionych całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej nad tym dzieckiem oraz opiekunów prawnych w przypadku, gdy dysponują dochodem dziecka.

§ 3

1. Maksymalna wysokość odpłatności za jedno dziecko nie może być wyższa niż bieżące wydatki ponoszone przez wymienione placówki na utrzymanie dziecka.

2. Opiekunowie prawni, o których mowa w § 2, tj. dysponujący dochodem dziecka, ponoszą miesięczną opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości równej 50% dochodu tego dziecka.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala w drodze decyzji administracyjnej starosta lub z jego upoważnienia kierownik PCPR w Środzie Śląskiej, wówczas gdy rodzice lub opiekunowie prawni pozbawieni całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej dysponują dochodem dziecka na podstawie pisemnego oświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu dziecka złożonego przez opiekuna prawnego:

1) u kierownika PCPR – w przypadku placówek rodzinnych,

2) u dyrektora placówki wsparcia dziennego – w przypadku placówki wsparcia dziennego.

4. W przypadku, gdy 50% miesięcznego dochodu dziecka przewyższa wysokość miesięcznych bieżących wydatków, to opłata, o której mowa w ust.1, za jego pobyt w placówce opiekuńczo-wycho-wawczej nie może być wyższa niż wysokość tych wydatków.

5. Opiekunów prawnych dziecka, którzy dysponują wyłącznie jego rentą rodzinną wraz z dodatkiem dla sieroty zupełnej oraz zasiłkiem pielęgnacyjnym, zwalnia się całkowicie z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

6. Odpłatność za pobyt dziecka (dzieci) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powinna być wnoszona do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w formie wpłaty na wskazane w decyzji konto bankowe.

7. W przypadku braku wniesienia odpłatności przez osoby do tego zobowiązane wdrażany będzie tryb postępowania egzekucyjnego w administracji.

§ 4

1. Na wniosek rodziców lub z urzędu, ze względu na trudną sytuację materialną – po rozpoznaniu sprawy, starosta może wydać decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat rodziców za pobyt ich dziecka w placówce opiekuńczo-wycho-wawczej na okres nie dłuższy niż rok, przy spełnieniu następujących warunków:

1) zwalnia się całkowicie z obowiązku ponoszenia opłat rodziców, których dochód rodziny nie przekracza lub jest równy 150% kryterium dochodowemu ustalonemu dla rodziny,

2) zwalnia się częściowo z obowiązku ponoszenia opłat rodziców, których dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe ustalone dla ich rodziny wg następujących zasad:

a) 80% zwolnienia od ustalonej dla rodziców kwoty odpłatności w przypadku, gdy dochód w ich rodzinie nie przekracza lub jest równy 250% kryterium dochodowemu ustalonego dla tej rodziny,

b) 70% zwolnienia od ustalonej dla rodziców kwoty odpłatności w przypadku, gdy dochód w ich rodzinie nie przekracza lub jest równy 350% kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny,

c) 60% zwolnienia od ustalonej dla rodziców kwoty odpłatności w przypadku, gdy dochód w ich rodzinie nie przekracza lub jest równy 450% kryterium dochodowego dla tej rodziny.

2. Starosta może zwolnić rodziców z opłat, którzy płacą alimenty na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej na ich wniosek lub z urzędu.

3. Rodzice, których dochód rodzinny jest wyższy niż 450% ustalonego dla tej rodziny kryterium dochodowego ponoszą pełną odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 5

W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może zwolnić rodziców dziecka, na ich wniosek lub z urzędu z odpłatności, przede wszystkim ze wzglę-du na:

1) ponoszenie przez rodziców opłat za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce pomocy społecznej,

2) występowania w ich rodzinie bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności,

3) niepełnoletność rodzica dziecka, które przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej Powiatu Średzkiego,

4) zdarzenia losowe,

5) klęskę żywiołową,

6) inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

WŁADYSŁAW CZARKOWSKI