137

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 17 stycznia 2003 r.

w sprawie ponownego ustalenia wyników głosowania i wyniku wyborów
Wójta Gminy Świdnica

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zm.), w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca
2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 10 grudnia 2002 r., sygnatura
akt I Ns 211/2002, zarządza się, co następuje:

§ 1

Wobec wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Świdnica Pana Stanisława Wachowiaka, zgłoszonego przez Komitet Wyborczy PSL, zarządza się ponowne ustalenie wyników głosowania i wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 10 listopada 2002 r. w wyborach Wójta Gminy Świdnica.

§ 2

Czynności wyborcze należy rozpocząć od ponownego ustalenia wyników głosowania przez:

1. Obwodową Komisję Wyborczą nr 5 w Mokrzeszowie.

2. Obwodową Komisję Wyborczą nr 7 w Pszennie.

3. Obwodową Komisję Wyborczą nr 8 w Słotwinie.

§ 3

Datę wykonania czynności wyborczych wyznacza się na dzień 30 stycznia 2003 r.

§ 4

Wygaśnięcie mandatu Wójta następuje z dniem podania zarządzenia do publicznej wiadomości.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w formie obwieszczenia na terenie gminy.

wz. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

IGNACY BOCHENEK

I WICEWOJEWODA