96

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

z dnia 21 listopada 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Węgliniec uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 135/XLII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne:

a) w § 2 ust. 2 treść “na rok 2002”, zastępuje się treścią: “na rok 2003”,

b) w § 4 wyraz “Zarząd” zastępuje się wyrazem “Burmistrz”, a nadto w § 4 aktualna treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 o treści: “Zobowiązuje się Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec do składania Radzie kwartalnych sprawozdań o udzielonych ulgach i zwolnieniach”,

c) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY I MIASTA

MIROSŁAW SOCHOŃ

Załącznik do uchwały Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 21 listopada 2002 r. (poz. 96)

I. Lokale użytkowe i gospodarcze

1. STREFA I

a) działalność preferencyjna 4,60 zł/m2 p.u./m-c

b) działalność pozostała 7,60 zł/m2 p.u./m-c

2. STREFA II

a) działalność preferencyjna 3,00 zł/m2 p.u./m-c

b) działalność pozostała 4,00 zł/m2 p.u./m-c

II. Lokale w strefie I i II zajmowane przez gminne jednostki i zakłady budżetowe na prowadzenie działalności statutowej 0,50 zł/m2 p.u./m-c

III. Lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie usług medycznych 1,00 zł/m2 p.u./m-c

IV. Lokale znajdujące się w obiektach kultury:

1. klubokawiarnie 0,02 zł/m2 p.u./m-c

2. wynajmowanie sali na uroczystości weselne i inne organizowane imprezy przez osoby fizyczne i prawne 250,00 zł za dobę + koszty energii cieplnej wg ustalonej wysokości.

V. Obiekty sportowe kubaturowe z wyłączeniem pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą:

1. gminne jednostki organizacyjne na podstawie umów zawieranych z zarządcami obiektów,

2. pozostałe podmioty:

a) sala główna 50,00 zł/h

b) sala gimnastyki korekcyjnej 20,00 zł/h

VI. Nieruchomości gruntowe:

1. zabudowane 0,50 zł za 1 m2 rocznie

2. niezabudowane:

a) użytkowane inaczej niż rolniczo 0,04 zł za 1 m2 rocznie

b) użytkowane rolniczo z wyjątkiem ogródków przydomowych 0,02 zł za 1 m2 rocznie

3. użytkowane jako ogródki przydomowe 0,12 zł za 1 m2 rocznie

4. nieruchomości gruntowe wykorzystywane na imprezy plenerowe, lunaparki, cyrki i inne działalności kulturalno-rozrywkowe nie mniej niż 100,00 zł za 1 dobę od powierzchni nie większej niż 1 ha.

VII. Plac pod zabudowę nietrwałą – wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej

(miesięcznie) 60 zł za pow. do 25 m2 i każdą jej

rozpoczętą krotność

VIII. Garaże 0,90 zł/m2 p.u./m-c

IX. Komórki 0,80 zł/m2 p.u./m-c

Kwoty wyżej wymienione są kwotami netto i w przypadkach prawem określonych zostanie do nich doliczony podatek VAT.