94

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za dokonanie wpisu i zmiany

w ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 88a ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 115, poz. 995) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej osoby, które:

1) bezpośrednio przed dokonaniem wpisu posiadały status bezrobotnych lub absolwentów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 ze zm.) lub status ten utraciły w okresie 30 dni przed dokonaniem wpisu,

2) są niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).

2. Zwalnia się z opłaty stałej osoby wymienione w ust. 1 dokonujące zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 6 miesięcy, od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

§ 2

1. Dokumentem, potwierdzającym uprawnienia do zwolnienia z opłaty osób, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, jest zaświadczenie z właściwego organu określonego w ustawie, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

2. Dokumentem, potwierdzającym uprawnienia do zwolnienia z opłaty osób, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, jest ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ, określony w ustawie, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

§ 3

Zwolnienia, o których mowa w § 1, dotyczą osób zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta Legnicy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

EWA CZESZEJKO-SOCHACKA