92

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie gminy Jaworzyna Śląska

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 4,5% (z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Jaworzyna Śląska przeznaczonych do spożycia:

1) poza miejscem sprzedaży – 40 punktów,

2) w miejscu sprzedaży – 20 punktów.

§ 2

W najbliższej okolicy punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane:

– szkoły,

– przedszkola,

– miejsca kultu religijnego,

– cmentarze,

– ośrodki zdrowia,

– kąpieliska i baseny.

§ 3

W punkcie sprzedaży alkoholu winno być umieszczone w widocznym miejscu aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 4

W punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinny być umieszczone tabliczki informacyjne:

1) o godzinach otwarcia i zamknięcia punktu sprzedaży,

2) o zakazie sprzedaży alkoholu:

– osobom nietrzeźwym,

– osobom do lat 18,

– na kredyt i pod zastaw.

§ 5

1. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży mogą w ramach posiadanego zezwolenia ubiegać się dodatkowo o zgodę na podawanie napojów alkoholowych w tzw. “ogródkach piwnych”.

2. Prowadząc “ogródek piwny” należy spełnić następujące warunki:

– należy posiadać tytuł prawny do terenu, gdzie usytuowany będzie “ogródek piwny”, należy określić powierzchnię “ogródka”,

– teren “ogródka piwnego” winien być ogrodzony i przylegać do lokalu właściwego,

– jeżeli punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży mieści się w jednym budynku z punktem sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, to tzw. “ogródek piwny” musi być usytuowany wokół tej części budynku, gdzie odbywa się sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 6

1. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane tylko w związku z organizowaniem imprez rekreacyjnych.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie jednorazowego zezwolenia dołącza do wniosku pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych, z podaniem miejsca sprzedaży i czasu trwania imprezy.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska.

§ 8

Traci moc uchwała nr XXXVII/49/01 z dnia 31 sierpnia 2001 r. Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w sprawie ustalenia ilości punktów, zasad lokalizacji i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

KAZIMIERZ CHĘCIK