90

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Międzylesie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania nieczystości stałych bytowych (brutto):

1) z dzierżawą pojemników – 18,10 zł/m3,

2) z pojemników własnych SM 110 – 15,55 zł/m3.

§ 2

Pozostałe prace zlecone w zakresie usuwania nieczystości stałych innych niż bytowe określone są przez ZGKiM cennikiem usług zleconych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzylesia.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXVI/100/2001 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11 września 2001 r. w sprawie opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Międzylesie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

JERZY MARCINEK