85

UCHWAŁA RADY MIASTA W PIECHOWICACH

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się nazwę części ul. Żymierskiego w granicach działek nr 336 i 470/2 na odcinku od budynku nr 2b do budynku nr 4 położonych w Piechowicach obręb 8 i nadaje się nową nazwę ul. Cicha Dolina.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

JAN GASZ

Załącznik do uchwały Rady Miasta w Piechowicach z dnia 19 grudnia 2002 r. (poz. 85)