83

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLESŁAWCU

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta Bolesławiec bezdomnych zwierząt i zapewnienia im właściwej opieki

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.), w związku
z § 2, § 3, § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bolesławcu i po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Jeleniej Górze, Rada Miejska w Bolesławcu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na terenie miasta Bolesławiec prowadzone będzie okresowo wyłapywanie zwierząt bezdomnych.

2. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd pozostawały.

§ 2

Prezydent Miasta Bolesławiec poda do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w lokalnej prasie, telewizji i wywieszenie ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Bolesławiec, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania bezdomnych zwierząt:

1) termin ich wyłapywania,

2) granice terenu, na którym będą wyłapywane,

3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu,

4) nazwę i adres podmiotu wykonującego wyłapywanie.

§ 3

Działania w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych przeprowadzane będą przez, posiadający pozytywne opinie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.), z którym Prezydent Miasta Bolesławiec zawrze umowę na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych w trybie przewidzianym prawem.

§ 4

W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wyłapane, zostanie mu ono wydane po uiszczeniu przez niego kosztów wyłapania zwierzęcia, jego transportu, utrzymania oraz zapewnienia mu opieki weterynaryjnej zgodnie z cennikami usług podmiotu prowadzącego wyłapywanie i schroniska, w którym zwierzę przebywa.

§ 5

W przypadku niezgłoszenia się lub niemożności ustalenia właściciela wyłapanego zwierzęcia w ciągu czternastu dni od jego wyłapania, zwierzę może zostać zakwalifikowane do wydania osobie chętnej do jego nabycia.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w lokalnej prasie i telewizji, na tablicach ogłoszeń Rady Miejskiej w Bolesławcu i Urzędu Miasta Bolesławiec oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW MAŁKOWSKI