82

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 13 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydawane są dla następujących placówek handlowych:

1) sklepów monopolowych,

2) sklepów branży spożywczej, rolno-spożywczej i spożywczo-przemysłowej,

3) sklepów zlokalizowanych na stacjach paliw.

§ 2

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydawane są przedsiębiorcom prowadzącym działalność w następujących punktach gastronomicznych:

1) restauracjach, gospodach, gościńcach,

2) kawiarniach,

3) drink barach, barach uniwersalnych alkoholowych,

4) w pijalniach piwa wydawane są tylko zezwolenia na sprzedaż i podawanie piwa.

§ 3

Wprowadza się zakaz sprzedaży napojów alkoholowych:

1) na terenie placówek służby zdrowia.

2) w sklepach branży przemysłowej,

3) na targowiskach.

§ 4

1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w pobliżu obiektów wymienionych w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także świątyń jakiegokolwiek wyznania.

2. Zasady określone w ust. 1 dotyczą również punktów sprzedaży piwa przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 5

Wprowadza się zakaz sprzedaży i podawanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 18% alkoholu:

1) w obiektach noclegowych i schroniskach.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

WIESŁAW MĄKA