80

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania

i najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nabycie, zbycie i obciążania nieruchomości oraz ich najem lub dzierżawa na okres dłuższy niż trzy lata może nastąpić w sposób określony, w szczególności w:

a. Przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

b. W przepisach wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawy wymienionej w pkt a.

c. Przepisach Kodeksu cywilnego.

d. Niniejszej uchwale.

§ 2

1. Wykonując niniejszą uchwałę, Burmistrz Stronia Śląskiego powinien kierować się następującymi celami:

a. Wykreowanie samoistnych właścicieli nieruchomości.

b. Racjonalne wykorzystywanie zasobów komunalnych.

c. Uzyskanie dochodów budżetowych.

2. Polityka gospodarowania komunalnymi nieruchomościami powinna zmierzać do ich zbycia.

3. Polityka gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkalnymi i użytkowymi powinna zmierzać do ich sprzedaży z utrzymaniem zasady pierwokupu dotychczasowym najemcom lub dzierżawcą.

4. Polityka Gminy wobec użytkowników wieczystych powinna zmierzać do ustanowienia ich właścicielami użytkowanych nieruchomości.

5. Sposób zabudowy gruntów przeznaczonych pod budownictwo określa plan przestrzennego zagospodarowania Gminy.

6. Gmina powinna nabywać tylko nieruchomości niezbędne do realizacji jej zadań własnych.

7. a. Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości i lokali, a także ich obciążaniu ograniczonymi prawami rzeczowymi, użyczeniem oraz ich wydzierżawieniu i najmie na okres dłuższy niż trzy lata wymagają opinii Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Gminnego.

b. Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości rolnych, oraz lokali użytkowych wymagają opinii Komisji Przemysłu Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Rolnictwa a pozostałych nieruchomości i lokali – Komisji Planowania Przestrzennego Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

c. Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie wydzierżawiania przez Gminę nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wymagają opinii:

1) w odniesieniu do gruntów rolnych:

– Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Gminnego,

– Komisja Przemysłu Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa,

2) do pozostałych nieruchomości:

– Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Gminnego,

– Komisji Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

d. Właściwe Komisje wyrażają swoje opinie w terminie 14-tu dni od otrzymania projektu uchwały. Niezajęcie przez Komisję stanowiska w wyżej określonym terminie oznacza opinię pozytywną.

e. W przypadku negatywnej opinii Komisji, opinię w tej sprawie wyraża Rada Miejska.

§ 3

1. Przeznacza się do sprzedaży wszystkie budynki jednorodzinne oraz lokale mieszkalne i lokale użytkowe znajdujące się w budynkach wielomieszkaniowych, będące własnością Gminy.

2. Rada w drodze uchwały może wyłączyć ze sprzedaży niektóre budynki lub ich części.

3. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych przysługuje ich Najemcom. Okres, w którym prawo pierwszeństwa przysługuje osobom uprawnionym, wynosi trzy miesiące, licząc od dnia pisemnego zawiadomienia o przeznaczeniu lokali do sprzedaży.

4. Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu osobom wymienionym w pkt 3 dokonuje się z zastosowaniem następujących bonifikat:

a. 95% przy jednoczesnym wykupie wszystkich lokali w budynku,

b. 90% przy niejednoczesnym wykupie lokali,

c. 75% jeżeli nakłady poniesione przez Gminę na remont budynku lub jego infrastrukturę towarzyszącą w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny w ostatnich trzech latach, przed wykonaniem wyceny biegłego, przekroczyły kwotę 5.000,00 PLN z wyłączeniem budynków, w których dokonano zmiany sposobu użytkowania i zaadaptowano na cele mieszkalne przed ich zasiedleniem – przy jednoczesnym wykupie lokali w budynku,

d. 70% jeżeli nakłady poniesione przez Gminę na remont budynku lub jego infrastrukturę towarzyszącą w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny w ostatnich trzech latach, przed wykonaniem wyceny biegłego, przekroczyły kwotę 5.000,00 PLN, z wyłączeniem budynków,
w których dokonano zmiany sposobu użytkowania i zaadaptowano na cele mieszkalne przed ich zasiedleniem – przy niejednoczesnym wykupie lokali w budynku,

e. 40% jeżeli przedmiotem sprzedaży jest budynek jednorodzinny wybudowany po roku 1990.

5. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych przysługuje ich dzierżawcom lub najemcom. Okres, w którym prawo pierwszeństwa przysługuje, wynosi trzy miesiące, licząc od dnia zawiadomienia
o przeznaczeniu lokali do sprzedaży.

6. Sprzedaż lokali użytkowych w trybie określonym w pkt 5 następuje za cenę ustaloną przez biegłego.

7. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa określonego w pkt 3 i 5, Burmistrz Stronia Śląskiego podejmuje decyzje o sprzedaży lokali w drodze przetargu lub zawieszeniu sprzedaży albo wyłączeniu tych lokali ze sprzedaży.

§ 4

1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę.

2. Przy sprzedaży nieruchomości rolnych niezabudowanych uwzględnia się prawo pierwokupu określone w Kodeksie cywilnym.

§ 5

Z wyłączeniem przypadków określonych w ustawach oraz w § 3 i 4 niniejszej uchwały sprzedaż nieruchomości gminnych odbywa się w drodze przetargu. Formy i warunki przetargu określa Burmistrz Stronia Śląskiego.

§ 6

Nabycie przez Gminę nieruchomości wymaga opinii Rady Miejskiej.

Wyrażanie opinii Rady Miejskiej następuje w formie uchwały.

§ 7

1. Oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste może nastąpić, jeżeli wymaga tego interes Gminy, a w szczególności jeżeli nieruchomość ta ma być zabudowana w określony sposób i w określonym terminie.

2. Decyzje w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej podejmuje Burmistrz Stronia Śląskiego.

§ 8

Z wyłączeniem przypadków określonych w ustawach oraz w § 3 i 4 niniejszej uchwały oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu.

§ 9

1. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej.

2. Burmistrz Stronia Śląskiego może udzielić bonifikaty od opłaty określonej w pkt 1, stosując stawkę 15%, jeżeli nieruchomość będąca przedmiotem użytkowania wieczystego:

a. zabudowana jest budynkami mieszkalnymi, urządzeniami infrastruktury technicznej lub służącymi celom publicznym,

b. przeznaczona jest na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, na cele niezwiązane
z działalnością zarobkową.

§ 10

Osobom fizycznym spełniającym wymogi ustalone w art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami udziela się bonifikaty od opłat rocznych w wysokości 50%. Bonifikaty udziela się na wniosek wieczystego użytkowania po udokumentowaniu przez niego uprawnień.

§ 11

Przeniesienie własności nieruchomości gminnych w postaci darowizny, zamiany lub zrzeczenia się jej wymaga opinii Rady Miejskiej. Takiej opinii wymaga również wniesienie nieruchomości jako aparatu niepieniężnego do spółek lub jako majątku tworzonych fundacji.

§ 12

1. Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego o obciążeniu nieruchomości rolnych oraz lokali użytkowych ograniczonymi prawami rzeczowymi użyczeniem lub ich wydzierżawieniu i najmie na okres dłuższy niż trzy lata wymagają opinii Komisji Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa i Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Gminy, a pozostałych nieruchomości Komisji Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

2. Właściwe Komisje wyrażają swoje opinii w terminie 14 dni od otrzymania projektu zarządzenia. Niezajęcie przez Komisję stanowiska w wyżej określonym terminie oznacza opinię pozytywną.

3. W przypadku negatywnej opinii Komisji, opinię w tej sprawie wyraża Rada Miejska.

§ 13

1. Wolne lokale użytkowe mogą być oddane w najem lub dzierżawę. Miesięczna stawka czynszu ustalana jest w drodze przetargu.

2. Warunki przetargów, wysokość wywoławczych stawek czynszu, treści umowy najmu lub dzierżawy ustala Burmistrz Stronia Śląskiego.

3. Burmistrz Stronia Śląskiego może z góry określić rodzaj działalności gospodarczej w lokalu użytkowym, informując o tym w ogłoszeniu o przetargu. Wnioski w tej sprawie mogą składać właściwe Komisje Rady oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy.

4. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wyłączenie lokalu spod przetargu. Wyłączenie wymaga opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej. Brak stanowiska Komisji po 7 dniach od złożenia wniosku uznaje się za równoznaczne z opinią pozytywną.

5. O wysokości wzrostu stawek czynszowych lokali użytkowych decyduje Burmistrz Stronia Śląskiego.

§ 14

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXXIX/223/98 z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

RYSZARD SULIŃSKI