76

UCHWAŁA RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Trzebnickiego uchwalonego uchwałą nr III/7/98 z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu

Trzebnickiego

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Powiatu Trzebnickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 25 ust. 1 pkt 1 liczbę 7 zastępuje się liczbą 5.

2. W § 37 ust. 2 liczbę 5 zastępuje się liczbą 4. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-9/2/03 z dnia 9 stycznia 2003 r. stwierdzono nieważność § 1 pkt 2).

3. W § 39 ust. 2 liczby “z 3 do 5” zastępuje się liczbami “z 2 do 3”.

4. W § 50 ust. 2 liczbę 5 zastępuje się liczbą 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

JÓZEF ŚLĄCZKA