74

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 10 stycznia 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania do Rady Miejskiej

w Sobótce w okręgu wyborczym nr 7

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2002 r. (Sygn. akt XI Ns 153/02) unieważniającym wybory do Rady Miejskiej w Sobótce w okręgu wyborczym nr 7, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić ponowne głosowanie do Rady Miejskiej w Sobótce w okręgu wyborczym nr 7.

2. Wygaśnięcie mandatu radnego pana Alojzego Megi z listy nr 9 Komitet Wyborczy Wyborców Adama Brody następuje z dniem podania zarządzenia do publicznej wiadomości.

§ 2

Datę ponownego głosowania, o którym mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 23 lutego 2003 r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

RYSZARD NAWRAT

Załącznik do zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2003 r. (poz. 74)

KALENDARZ WYBORCZY

dla przeprowadzenia ponownego głosowania do Rady Miejskiej w Sobótce

w okręgu wyborczym nr 7

Termin wykonania

czynności wyborczej

Treść czynności

do 1 lutego 2003 r.

  • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu ponownego głosowania

do 6 lutego 2003 r.

  • podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia wyciągu z informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 5 oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 8 lutego 2003 r.

  • rozplakatowanie wyciągu z obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Sobótce o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach zarządzonych na dzień 27 października 2002 r. zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 22 lutego 2003 r.

  • przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

23 lutego 2003 r.

godz. 6oo – 20oo

  • głosowanie