71

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 8 stycznia 2003 r.

w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) rozporządza się, co następuje:

§ 1

Tworzy się, ze względu na występujące promieniowanie elektromagnetyczne, obszar ograniczonego użytkowania dla wojskowego kompleksu 4576 w Pietrzykowicach, gmina Kąty Wrocławskie.

§ 2

Granice obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3

Na terenie obszaru ograniczonego użytkowania zabroniona jest budowa obiektów, w których mogą czasowo lub stale przebywać ludzie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy wyłączyć te tereny z przekształceń dla celów zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej.

§ 4

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

wz. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

IGNACY BOCHENEK

I WICEWOJEWODA

Załącznik do rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2003 r. (poz. 71)

Tabela VI.1. Wykaz współrzędnych punktów (wg Państwowego Układu Współrzędnych 1965) tworzących obszar ograniczonego użytkowania ze względu na występujące promieniowanie elektromagnetyczne

Nr pkt w zał. 8

Współrzędne punktów tworzących granicę

obszaru ograniczonego użytkowania

x

y

1

5 558 832,62

3 716 355,59

2

5 558 874,65

3 716 506,63

3

5 558 911,03

3 716 628,27

4

5 558 978,10

3 716 847,39

5

5 558 987,11

3 716 938,15

6

5 558 978,49

3 717 013,10

7

5 558 938,08

3 717 103,76

8

5 558 891,92

3 717 176,66

9

5 558 802,04

3 717 273,14

10

5 558 668,53

3 717 385,31

11

5 558 549,35

3 717 446,22

12

5 558 460,15

3 717 471,68

13

5 558 387,02

3 717 471,53

14

5 558 270,63

3 717 447,62

15

5 558 138,55

3 717 409,87

16

5 558 010,68

3 717 346,48

17

5 557 926,41

3 717 271,34

18

5 557 846,32

3 717 172,54

19

5 557 764,70

3 717 026,39

20

5 557 660,60

3 716 751,97

21

5 557 625,93

3 716 657,20

22

5 557 616,58

3 716 601,95

23

5 557 615,19

3 716 540,79

24

5 557 621,79

3 716 471,76

25

5 557 646,17

3 716 402,76

26

5 557 676,39

3 716 343,64

27

5 557 748,46

3 716 249,10

28

5 557 856,27

3 716 136,87

29

5 557 929,90

3 716 085,73

30

5 558 007,31

3 716 052,35

31

5 558 122,14

3 716 032,86

32

5 558 238,86

3 716 023,23

33

5 558 549,20

3 716 021,90

34

5 558 671,54

3 716 043,85

35

5 558 734,49

3 716 075,54

36

5 558 773,44

3 716 136,78

37

5 558 802,17

3 716 231,53

Załącznik graficzny