8

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 3 grudnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę nr 7/98 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 6, art. 37, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 7/98 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 uchwały wyrazy “Zarząd Miasta” zastępuje się wyrazami: “Burmistrz Strzegomia”.

2. W § 7 uchwały wyrazy “Zarząd Miasta Strzegom” zastępuje się wyrazami: “Burmistrz Strzegomia”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW SITARZ