5

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ SZCZAWNA ZDROJU

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia zarówno w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Szczawna Zdroju

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z późn. zm.) Rada Miejska Szczawna Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym również piwa w następujących miejscach:

a) na targowiskach i straganach,

b) w kioskach i innych obiektach prowadzących sprzedaż z okienka,

c) na terenie placówek służby zdrowia,

d) w handlu obwoźnym i obnośnym,

e) na terenach obiektów kultu religijnego.

2. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży dla placówek handlowych.

3. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (na wynos) dla placówek gastronomicznych.

§ 2

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydawane są przedsiębiorcom dla następujących zakładów gastronomicznych:

a) zajazdów, gospód i restauracji,

b) kawiarni, barów kawowych, cukierni, winiarni,

c) barów restauracyjnych.

2. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym piwa w:

a) barach mlecznych,

b) punktach gastronomicznych prowadzących sprze- daż z okienka,

c) lokalach gastronomicznych nieposiadających sanitariów dla konsumentów.

§ 3

Zezwala się podawanie i spożywanie piwa w tzw. letnich ogrodach bezpośrednio przyległych do lokali gastronomicznych.

§ 4

1. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest do wywieszenia w widocznym miejscu informacji o:

a) ustawowym zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) zakazie spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży, w przypadku punktów sprzedaży na wynos.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwałą podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW BORKUSZ