44

INFORMACJA

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/934C/252/W/ /OWR/2002/MB z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany koncesji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu

 

Na wniosek z dnia 23 października 2002 r. znak FS/18/12363/2002 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław SA, została zmieniona decyzja administracyjna dotycząca koncesji w zakresie wytwarzania ciepła tego Przedsiębiorstwa.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 23 października 2002 r., znak FS/18/12363/2002, Prezes Zarządu MPEC SA., wystąpił o zmianę wydanej decyzji, w związku ze zmianą zakresu prowadzonej działalności, wynikającej z wyłączenia z eksploatacji źródła ciepła przy ul. Kochanowskiego 7–9 i likwidacji dwóch kotłów parowych typu KZ-5 o łącznej mocy 0,211 MWt, opalanych koksem oraz wynikającą stąd zmianą mocy zainstalowanej.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 17 listopada 2000 r. nr WCC/934/ /252/N/3/2000/ZJ, w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

z siedzibą we Wrocławiu

ZASTĘPCA DYREKTORA

Jadwiga Gogolewska