42

INFORMACJA

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odmawiającej zmiany decyzji z dnia 25 września 2001 r. nr OWR-820/9279-A/14/2001/I/HC dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

 

W dniu 10 grudnia 2002 r. decyzją nr OWR-820/9279-A/21/2002/I/HC Prezes URE odmówił przedłużenia terminu obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw, oraz przedłużenia do dnia 15 grudnia 2002 r. ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu taryfy dla ciepła

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła z dnia 28 lutego 2001 r. nr WCC/975/9279/W/3/2001/MJ oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 26 marca 1999 r. nr PCC/810/9279/W/3/99/RW, w dniu 16 października 2002 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo i zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-820/9279-A/14/2001/I/HC z dnia 25 września 2001 r. w której to decyzji ustalono okres obowiązywania współczynników korekcyjnych XW, (równoznacznych z okresem stosowania taryfy) do dnia 31 października 2002 r.

Obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie administracyjne było ustalenie czy zmianie decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz jaki interes społeczny lub słuszny interes przemawia za taką zmianą. Złożony w dniu 16 października 2002 r. wniosek nie zawierał dokumentów pozwalających na jego merytoryczną ocenę. Ustalenie istotnych dla rozpatrywanej sprawy okoliczności okazało się niemożliwe przed 5 grudnia 2002 r., bowiem Przedsiębiorstwo odpowiedź na wezwanie z dnia 18 października 2002 r. dostarczyło w dniu 6 listopada 2002 r. (faxem w dniu 5 listopada 2002 r.), a odpowiedź na wezwanie z dnia 5 listopada 2002 r. dostarczyło dopiero w dniu 5 grudnia 2002 r., po terminie wyznaczonym wezwaniem. Niedostarczenie organowi prowadzącemu postępowanie administracyjne żądanych informacji w ustalonym terminie uniemożliwiło wcześniejsze dokonanie oceny zasadności przedłożonego wniosku. Uwzględniając fakt, że decyzja administracyjna ustalająca okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw, równoznacznych z okresem stosowania taryfy, z dniem 31 października 2002 r. utraciła swój byt prawny należało odmówić przedłużenia okresu obowiązywania tych współczynników.

Decyzję z upoważnienia Prezesa URE podpisał Dyrektor Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

z siedzibą we Wrocławiu

DYREKTOR

Wincenty Rękas