4

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE ZDROJU

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie zmian w Statucie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój, stanowiącym załącznik do uchwały nr XVII/ /10/2000 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szcza- wno Zdrój, wprowadza się następującą zmianę:

Załącznik nr 10 – Wykaz Komisji Stałych Rady Miejskiej, o którym mowa w § 33 ust. 4, otrzymuje brzmienie:

“1. Komisja Rewizyjna,

2. Komisja Budżetowa i Gospodarki Mieniem,

3. Komisja Spraw Obywatelskich,

4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.”.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW BORKUSZ