34

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI

z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie uchylenia uchwały organu stanowiącego dot. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Lewin Kłodzki

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 r. z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości uchwałę nr XXXVII/277/02 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 marca 2002 roku, w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lewin Kłodzki

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego po upływie 14 dni.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JERZY SYPEK