33

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI

z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie uchylenia uchwały organu stanowiącego dot. określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin
Kłodzki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, w związku z art. 40 ust. 1
pkt 3 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 r. z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 2851 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości uchwałę nr IV/30/99 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 stycznia 1999 roku, w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki oraz uchwałę nr XXIV/186/00 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22 grudnia 2000 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego po upływie 14 dni.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JERZY SYPEK