31

UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kondratowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 r. ze zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) Rada Gminy w Kondratowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się regulamin zbiorowego zapatrzenia w wodę do stosowania przez Zakład Usługi Komunalnych w Łagiewnikach na terenie gminy Kondratowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice.

§ 3

Uchwała zostanie opublikowana przez rozplakatowanie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kondratowicach.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

BRONISŁAW KORYŚ

Załącznik do uchwały Rady Gminy w Kondratowichach z dnia 6 grudnia 2002 r. (poz. 31)

Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez: Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach na terenie gminy Kondratowice, zwanego dalej Zakładem.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia “ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.).

§ 2

Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorcą.

§ 3

Dostarczenie wody odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę zawartej między Zakładem a Odbiorcą.

R o z d z i a ł II

Zawieranie umów

§ 4

1. Zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę następuje na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3, Zakład zawiera umowy z korzystającymi z lokali z osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Zakładem,

b) możliwy jest odczyt wodomierzy,

c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,

d) uzgodniony został przez strony sposób dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw w poszczególnych lokalach.

5. Zakład może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4.

§ 5

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa określa warunki rozwiązania umowy w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3. Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 6

Umowa, o której mowa w § 4 ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

a) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych oraz warunków ich świadczenia,

b) sposobu i terminu wzajemnych rozliczeń,

c) praw i obowiązków stron umowy,

d) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych,

e) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 7

W umowie Zakład uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia Ministra do Spraw Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej wydane na podstawie art. 11 ustawy.

R o z d z i a ł III

Obowiązki Zakładu

§ 8

1. Zakład ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły oraz zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

2. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Woda do spożycia przez ludzi odpowiada jakościowo wymaganiom określonym przez Ministra Zdrowia.

§ 9

1. Zakład obowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej.

2. Zakład jest obowiązany do regularnego informowania Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 10

W razie dłuższej przerwy w dostawie wody Zakład zapewni zastępczy punkt poboru wody lub dostawę wody beczkowozem w miejsce awarii.

§ 11

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Zakład poinformuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 12

Zakład zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego z wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania.

R o z d z i a ł IV

Sposób rozliczeń

§ 13

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę są prowadzone przez Zakład z Odbiorcą wody na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody.

§ 14

1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.

§ 15

W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 16

W przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętne normy zużycia w tym samym okresie ubiegłego roku.

§ 17

1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty, jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 18

Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Zakład obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy.

§ 19

Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

§ 20

1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę.

R o z d z i a ł V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 21

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Zakład po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zakładem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji.

4. Przed podpisaniem umowy na zaopatrzenie w wodę Zakład dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

5. Z tytułu przyłączenia wnioskodawca powinien uiścić opłatę przyłączeniową w wysokości określonej w taryfie.

§ 22

Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej.

§ 23

1. Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych, z urządzeniem pomiarowym włącznie.

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymaniem oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

R o z d z i a ł VI

Obsługa i prawa odbiorcy usług

§ 24

Zakład zobowiązany jest do udzielenia na życzenie klienta pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 25

Zakład usuwa awarie wodociągu natychmiast, a na zgłoszone reklamacje reaguje nie dłużej niż w ciągu 7 dni.

R o z d z i a ł VII

Prawa Zakładu

§ 26

Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Zakładu bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 27

Zakład ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.

§ 28

Zakład może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 29

Uprawnieni przedstawiciel Zakładu mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonywania odczytu ich wskazań, dokonywania badań i pomiarów, przeprowadzania przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Zakład.

R o z d z i a ł VIII

Obowiązki odbiorców wody

§ 30

Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy z Zakładem.

§ 31

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane, oraz przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 32

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego, w tym zerwaniu plomby.

§ 33

Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Zakładu o zmianach własności nieruchomości lub użytkownika lokalu.

§ 34

Odbiorca winien powiadomić zakład o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 35

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody.

§ 36

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem.

§ 37

Odbiorcy wody zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę w sposób zgodny z przepisami i niepowodujący pogorszenia jakości wody oraz nieutrudniający działalności Zakładu, a w szczególności do:

a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b) poinformowania Zakładu o własnych ujęciach wody,

c) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

§ 38

Zakład obciąża gminę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, na cele przeciwpożarowe, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.