22

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie dopłaty do ceny wody dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 18, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dopłatę do wody dla gospodarstw domowych w wysokości 0,10 zł/m3 (brutto).

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, pomnożona przez ilość zużytej wody w gospodarstwach domowych daje kwotę jaką Gmina Bardo przekaże do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowej Rudzie.

3. Dopłata, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy zakładów pracy i instytucji niepodlegających gminie, a zaliczanych do grupy gospodarstw domowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

§ 4

Uchwała obowiązuje przez okres jednego roku, tj. do dnia 31 grudnia 2003 roku.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

 

MARIA MAJKOWSKA