20

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/269/00 z dnia 28 grudnia 2000 roku
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543
z późn. zm.) Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXV/269/00 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Góra § 7 otrzymuje brzmienie:

“Wyraża się zgodę na stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego zbywanego w trybie bezprzetargowym na rzecz:

1) najemcy, dzierżawcy lokalu mieszkalnego, jeżeli dokona jednorazowej zapłaty, a nabywany lokal znajduje się w budynku mieszkalnym określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały – w wysokości 95%,

2) najemcy, dzierżawcy lokalu mieszkalnego, jeżeli dokona jednorazowej zapłaty, a nabywany lokal znajduje się w budynku wybudowanym przed 1945 rokiem z wyłączeniem budynków określonych w załączniku nr 1 – w wysokości 90%,

3) najemcy lub dzierżawcy lokalu mieszkalnego, jeżeli dokona jednorazowej zapłaty, a nabywany lokal znajduje się w budynku wybudowanym po 1945 roku oraz wybudowanym przed rokiem 1945, w którym przeprowadzano kapitalny remont po tym roku – w wysokości 75%,

4) najemcy, dzierżawcy lokalu mieszkalnego, jeżeli dokona zapłaty za nabywany lokal w ciągu 5 lat – w wysokości 30%.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXI/340/01 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/269/00 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Góra.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ZYGMUNT ICIEK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2002 r. (poz. 20)

Wykaz budynków mieszkalnych dla których stosuje się bonifikatę w wysokości

95% przy sprzedaży w formie gotówkowej.

I. Miasto Góra

1. ul. Piłsudskiego nr 2, 3, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 31, 31a, 32,

33, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58,

2. ul. Głogowska nr 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18,

3. ul. Plac Chrobrego nr 2, 3, 6, 8, 10, 14, 15,

4. ul. Armii Krajowej nr 3, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 26, 30, 32, 42, 43,

45, 47, 49,

5. ul. ks. Hawrysza nr 2,

6. ul. Narutowicza nr 5, 6, 7, 8, 10,

7. ul. Mała nr 3, 19, 23,

8. ul. Błotna nr 2,

9. ul. Sosonowa nr 2,

10. ul. Wrocławska nr 1, 2, 3, 5, 10, 11, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 33,

37, 38, 39, 44, 46, 53, 56, 58, 63, 64, 67, 71, 85,

11. ul. Starogórska nr 1, 4, 8, 9, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 35, 40, 41,

48, 56, 66,

12. ul. Dąbrowskiego nr 9, 10, 14, 16, 18,

13. ul. Podwale nr 11, 12, 17, 19, 21, 34,

14. ul. Zaułek nr 2, 3,

15. ul. Bojowników nr 3,

16. ul. Wolności nr 7, 18,

17. ul. Żeromskiego nr 7, 9, 12, 14, 16,

18. ul. 11 Listopada nr 14,

19. ul. Dworcowa nr 4, 10, 12, 14, 24,

20. ul. Głowackiego nr 2,

21. ul. Kościuszki nr 7, 15, 15a, 17, 22, 23, 25, 27, 27a, 29,

22. ul. ks. P. Ściegiennego nr 23, 25, 27, 31, 38,

23. ul. Zielona nr 5 i 5a,

24. ul. Tylna nr 4, 10, 23,

25. ul. Zamenhofa nr 7, 9, 18,

26. ul. Targowa nr 1.

II. Gmina Góra

Czernina

1. ul. Górska nr 1, 2, 9, 10, 12,

2. ul. Lipowa nr 2, 10, 11, 13, 14,

3. ul. Narutowicza nr 1, 7, 7a, 7b, 9, 10, 11, 13, 18,

4. ul. Rynek nr 1, 9, 16, 19, 20,

5. ul. Zamkowa nr 1,

6. ul. Leśna nr 4, 5,

7. ul. Ratuszowa nr 1,

8. ul. Kościelna nr 3,

9. ul. Rydzyńska nr 4,

10. Chróściana nr 117,

11. Glinka nr 9,

12. Szedziec nr 33,

13. Rogów Górowski nr 15,

14. Witoszyce nr 32,

15. Zawieścice nr 32.