15

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany do uchwały nr XXXVII/270/02 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2002–2006 zasady
wynajmowania lokali

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr XXXVII/270/02 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2002–2006 oraz zasady wynajmowania lokali w dziale IX w punkcie 7 – zasady sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy – zmienia się dotychczasowy zapis, który otrzymuje brzmienie:

“sprzedaż lokalu następuje łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu lub we własności gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku oraz we własności wspólnych części i urządzeń budynku.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ZDZISŁAW PUCHALSKI