14

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM

z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości opłat za wywóz nieczystości płynnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się górną wysokość opłaty za wywóz nieczystości płynnych w wysokości 14,10 zł za 1 m3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ POŁOZOWSKI