13

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bardo miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie gminy Bardo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1. Oprócz miejsc wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych również:

a) na terenie placów targowych,

b) na terenie placówek służby zdrowia,

c) na terenie obiektów kultu religijnego,

d) na terenie obiektów sportowych i innych terenów rekreacyjnych – zakaz nie dotyczy sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na podstawie udzielonego jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas zorganizowanych imprez, odbywających się na wolnym powietrzu.

§ 2

Traci moc uchwała nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Bardo miejsc sprzedaży oraz szczegółowego określenia warunków wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

MARIA MAJKOWSKA