12

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 3 grudnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę nr 43/98 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wydzierżawiania gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Strze- gom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 43/98 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wydzierżawiania gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Strzegom wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust 2 uchwały wyrazy “Zarząd Miasta w Strzegomiu” zastępuje się wyrazami: “Burmistrz Strzegomia.”.

2. W § 3 uchwały wyrazy “Zarząd Miasta” zastępuje się wyrazami “Burmistrz Strzegomia”.

3. W § 6 uchwały wyrazy “Zarząd Miasta w Strzegomiu” zastępuje się wyrazami “Burmistrz Strzegomia”.

4. W § 10 uchwały wyrazy “Zarządowi Miasta w Strzegomiu” zastępuje się wyrazami: “Burmistrzowi Strzegomia”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Sitarz