10

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 3 grudnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę nr 9/98 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 20 mar- ca 1998 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 72, art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 9/98 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 marca 1998 roku w sprawie ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wprowadza się następującą zmianę:

1. W § 3 uchwały wyrazy “Zarząd Miasta w Strzegomiu” zastępuje się wyrazami: “Burmistrz Strzegomia”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Sitarz