4458

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Gminy Oława uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,38 zł od 1 m2 powierzchni,

c) pozostałych:

c–1) przeznaczonych pod budownictwo, niezabudowanych – 0,15 zł od 1 m2 powierzchni,

c–2 pozostałych z wyjątkiem ujętych w pkt c–1) – 0,05 zł 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,00 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych budynków lub ich części – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Zwalnia od podatku od nieruchomości:

1. Grunty rolników, którzy przekazali swoje gospodarstwo na Skarb Państwa w zamian za emeryturę lub rentę z tego tytułu otrzymali działki rolne w dożywotnie użytkowanie, które są własnością Skarbu Państwa.

2. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek budżetowych finansowych z budżetu gminy Oława.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2003.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXX/325/2001 Rady Gminy Oława z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

RYSZARD WOJCIECHOWSKI