4457

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na terenie gminy Oława

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) Rada Gminy Oława uchwala, co następuje:

§ 1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 733 z 31 października 2002 r.), obniża się z kwoty 33,45 za 1 q do kwoty 33,00 zł za 1 q, którą przyjmuje się za podstawę wymiaru podatku rolnego w gminie na rok 2003.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2003.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

RYSZARD WOJCIECHOWSKI