4456

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wzoru formularzy w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Twardogóra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późn. zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami) Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wzory formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Twardogóra stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1. “Deklaracja na podatek rolny” – załącznik nr 1,

2. “Informacja w sprawie podatku rolnego” – załącznik nr 2,

3. “Deklaracja na podatek leśny” – załącznik nr 3,

4. “Informacja w sprawie podatku leśnego” – załącznik nr 4,

5. “Deklaracja na podatek od nieruchomości” – załącznik nr 5,

6. “Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” – załącznik nr 6.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Andrzej Zarówny

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6