4455

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędowe

nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 i art. 19 pkt lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość opłat administracyjnych na terenie gminy Twardogóra za następujące czynności urzędowe nieobjęte opłatą skarbową:

1) sporządzenie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od każdej strony formatu A-4 – 14,– zł nie więcej niż 192,15 zł,

2) sporządzenie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od każdej strony formatu A-4 – 14,– zł nie więcej niż 192,15 zł,

3) sporządzenie testamentu allograficznego – 60,– zł.

§ 2

Od obowiązku wnoszenia opłat administracyjnych zwolnione są jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy.

§ 3

Opłaty administracyjne wnoszone są w gotówce w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub przelewem na rachunek gminy przed dokonaniem czynności, o której mowa w § 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5

Traci moc uchwała nr III/9/2002 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ ZARÓWNY