4451

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2003 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 5, art. 12 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 200, poz. 1680) Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala:

§ 1

Ustala się średnią cenę sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na kwotę 111,21 zł za 1 m3.

§ 2

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia podatku leśnego w 2003 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki Zdrój.

§ 4

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

BOGDAN BERCZYŃSKI