4450

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia ceny skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2003 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. Nr 200, poz. 1680) Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala:

§ 1

Ustala się cenę skupu 1 q żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego na kwotę 33,45 zł (słownie: trzydzieści trzy złote czterdzieści pięć groszy)

§ 2

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia podatku rolnego w 2003 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki Zdrój.

§ 4

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

BOGDAN BERCZYŃSKI