4445

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM

z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się opłatę administracyjną na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny za niektóre czynności urzędowe nieobjęte ustawą o opłacie skarbowej.

§ 2

Określa się opłatę administracyjną w następującej wysokości za:

1) uzgadnianie dokumentacji technicznej (projektowej) w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 62,00 zł,

2) wydawanie pozwoleń na zarurowanie rowów – 10,00 zł,

3) wydawanie zaświadczeń, poświadczeń, upoważnień dotyczących usytuowanie ruchomego punktu sprzedaży, kiermaszu, imprezy – 10,00 zł,

4) wydawanie kopii dokumentów poświadczonych od każdej strony formatu A4 – 0,50 zł,

5) wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 35,00 zł,

6) sporządzanie testamentu przez burmistrza lub sekretarza gminy (art. 951 § 1 i 2 k.c.) – 40,00 zł,

7) wydawanie postanowień związanych z podziałem działek – 40,00 zł,

8) uzgodnienie trasy przyłączy, linii, sieci-mediów – 20,00 zł,

9) uzgodnienie wjazdu do posesji – 20,00 zł.

§ 3

Od opłaty administracyjnej zwalnia się jednostki budżetowe gminy.

§ 4

1. Opłata administracyjna pobierana jest przed dokonaniem czynności urzędowej w gotówce wpłaconej w kasie Urzędu Miejskiego, bądź przelewem na konto budżetu gminy.

2. Numer dowodu wpłaty bądź przelewu odnotowuje się na sporządzonym dokumencie, podaniu, wniosku itp.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego.

§ 6

Traci moc uchwała nr XXV/267/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ POŁOZOWSKI