3503

INFORMACJA

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Jeleniej Górze

W dniu 25 listopada 2002 r. decyzją nr WCC/426D/177/W/OWR/2002/TT, Prezes URE dokonał zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 10 września 2002 r. znak: ZPC/3636/02, uzupełnionym pismem z dnia 8 października 2002 r. znak: ZPC/3963/02, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Jeleniej Górze, wystąpił z wnioskiem o zmianę koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła udzielonej decyzją Prezesa URE z dnia 28 października 1998 r. nr WCC/426/177/U/ /OT-6/98/AD ze zmianami: z dnia 25 lipca 2000 r. nr WCC/426A/177/W/3/2002/ZJ, z dnia 25 maja 2001 r. nr WCC/426B/177/W/3/2001/RW oraz z dnia 9 stycznia 2002 r. nr WCC/426C/177/W/3/2001/RW, na okres do października 2008 r.

Zmiana koncesji polega na zmianie zapisu w przedmiocie i zakresie działalności określonej w koncesji na wytwarzanie ciepła, odnoszącego się do charakterystyki Zakładu nr 3; Kotłownie wbudowane – w zakresie ilości kotłowni, liczby kotłów i wielkości mocy zainstalowanej w ww. Zakładzie. Zmiana ta jest wynikiem likwidacji jednej kotłowni wbudowanej, pozyskania nowej kotłowni wbudowanej oraz przeprowadzonej modernizacji w dwóch pozostałych kotłowniach, w celu dostosowania wielkości mocy zainstalowanej do wielkości mocy cieplnej zamówionej przez odbiorców ciepła.

Łączna moc zainstalowana w czterech kotłowniach wbudowanych wynosi 0,88 MW, w dwóch kotłach wodnych opalanych koksem oraz w trzech kotłach wodnych opalanych gazem.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 28 października 1998 r. nr WCC/426/177/ /U/OT-6/98/AD z późniejszymi zmianami.

Decyzję z upoważnienia Prezesa URE podpisała Zastępca Dyrektora Południowo- -zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki we Wrocławiu.

 
Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu
ZASTĘPCA DYREKTORA
Jadwiga Gogolewska