3500

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN

z dnia 28 września 2002 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 4a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. Nr 120, poz. 1299 z 2001 r.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustalenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, jeżeli nieruchomość jest wykorzystana lub przeznaczona na cele mieszkaniowe w wysokości 90% przy wpłacie jednorazowej.

§ 2

Koszty opracowania dokumentacji oraz wpis do księgi wieczystej w całości ponosi osoba fizyczna, która wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
INA SAGIROW