3499

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA

z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty ustala się, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiecznica wynosi 25 godzin.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Osiecznica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2002 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
WANDA ABRAM