3498

UCHWAŁA RADY GMINY W GROMADCE

z dnia 25 września 2002 r.

w sprawie ustalenia szczególnych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gromadka

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 592 ze zmianami) Rada Gminy w Gromadce uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Gmina tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku poprzez:

– tworzenie polityki ekologicznej,
– propagowanie zachowań proekologicznych ludności,
– utrzymywanie i modernizowanie wysypiska odpadów komunalnych,
– rozbudowę i utrzymywanie oczyszczalni ścieków,
– wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na prowadzenie usług związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych stałych oraz ciekłych na terenie gminy Gromadka,
– bieżącą kontrolę w zakresie objętym niniejszą uchwalą,
– kierowanie na drogę postępowania administracyjno- -karnego spraw w stosunku do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych niestosujących się do postanowień niniejszej uchwały.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

– właścicielach nieruchomości należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami,
– odpadach komunalnych należy przez to rozumieć stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach
domowych, obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także w pomieszczeniach użytkowanych na cele biurowe lub socjalne przez wytwarzającego odpady, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych oraz odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych,
– podmiot gospodarczy należy przez to rozumieć podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy Gromadka na świadczenie usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu gminy Gromadka.

§ 3

1. Stałe odpady komunalne składowane będą na wysypisku odpadów komunalnych w miejscowości Osła, na które wywożone są bezpośrednio z pojemników zlokalizowanych na terenach nieruchomości.

2. Gruz budowlany pochodzący z rozbiórek obiektów budowlanych składowany będzie na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Osła w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym.

3. Ciekłe odpady komunalne unieszkodliwiane będą w oczyszczalni ścieków w Gromadce.

R o z d z i a ł II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gromadka oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

§ 4

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Gromadka obowiązani są:

1. Wyposażyć każdą nieruchomość w odpowiednie urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych powstających na terenie tej nieruchomości oraz utrzymywać te urządzenia oraz miejsca ich ustawienia w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, a w szczególności:

a. dbać o ich dobry stan techniczny,

b. zamykać pojemniki i nieprzepełniać ich ponad możliwość zamykania,

c. dbać o nierozprzestrzenianie się zgromadzonych odpadów poza miejsce gromadzenia i zapobiegać oszpecaniu otoczenia nieładem i zaśmiecaniem.

2. Utrzymywać czystość i porządek na terenie nieruchomości poprzez:

a. zbieranie zanieczyszczeń, odpadów stałych i ciekłych z powierzchni odkrytych, a także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota dojazdów i dojść do budynków i urządzeń z nimi związanych,

b. usuwanie z nieruchomości zbędnych lub zużytych przedmiotów i sprzętu domowego oraz złomu i gruzu budowlanego. Materiały i przedmioty te mogą być gromadzone na terenie nieruchomości wyłącznie w celu ich wywiezienia, za wyjątkiem gruzu przeznaczonego do dalszego wykorzystania w celach budowlanych,

c. utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym ogrodzenia nieruchomości,

d. systematyczne koszenie terenów zielonych oraz rowów położonych wzdłuż nieruchomości.

3. Oczyszczać ze śniegu i lodu oraz usuwać błoto i inne zanieczyszczenia z chodników, poboczy oraz dojazdów położonych wzdłuż tych nieruchomości z zachowaniem następujących zasad:

a. odgarnięty śnieg winien być złożony tak, aby nie powodował zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,

b. piasek użyty do posypywania chodników oraz dojazdów do nieruchomości w okresie zimowym należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania,

c. zanieczyszczenia usuwane z chodników, poboczy oraz dojazdów do nieruchomości winny być gromadzone w pojemnikach posiadanych przez właścicieli nieruchomości przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 5

Każda nieruchomość na terenie gminy Gromadka posiadająca urządzenia sanitarne, z których pochodzą odpady ciekłe musi zostać (w miarę możliwości technicznych) przyłączona do kanalizacji sanitarnej na warunkach podanych przez administratora sieci.

§ 6

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania nagromadzonych odpadów za pośrednictwem podmiotów gospodarczych z zachowaniem warunków określonych w § 7 lub indywidualnie z zachowaniem warunków określonych w § 8.

§ 7

1. Właściciel nieruchomości korzystający z usług podmiotu gospodarczego w zakresie określonym w § 6 zobowiązany jest do zawarcia z tym podmiotem gospodarczym umowy na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a świadczenie usług w ramach umowy powinno być potwierdzone rachunkami, fakturami bądź dowodami wpłaty, które będą dokumentować wykonaną usługę.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest przechowywać przez jeden rok i okazywać na żądanie pracowników Urzędu Gminy Gromadka lub osób upoważnionych przez Wójta Gminy Gromadka do ich kontroli.

§ 8

1. Dopuszcza się możliwość wywozu wyłącznie z terenu gminy Gromadka:

a. przez właściciela nieruchomości wielkogabarytowych odpadów komunalnych (meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego itp.) powstających na terenie nieruchomości na wysypisko wymienione w § 3 ust. 1,

b. przez właściciela nieruchomości gruzu budowlanego powstałego na terenie jego nieruchomości na wysypisko wymienione w § 3 ust. 2,

c. przez wykonawcę robót budowlanych gruzu pochodzącego z prowadzonych przez niego robót budowlanych i rozbiórki obiektów budowlanych na wysypisko wymienione w § 3 ust. 2.

2. Wywóz określony w ust. 1 winien odbywać się w sposób uniemożliwiający rozsypywanie się przewożonych odpadów lub gruzu (szczelne przykrycie odpadów).

3. Dokonujący wywozu określonego w ust. 1 zobowiązany jest posiadać dowody płacenia za składowanie odpadów na wysypisku, przechowywać je przez rok oraz okazywać je na żądanie pracowników Urzędu lub osób upoważnionych przez Wójta Gminy Gromadka do ich kontroli.

§ 9

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania usług podmiotu gospodarczego powołanego do usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązek ten przejmuje gmina Gromadka pobierając od właściciela nieruchomości opłatę w wysokości 200% opłaty określonej w trybie § 22.

§ 10

Oczyszczanie przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwanie odpadów komunalnych, błota i innych zanieczyszczeń na tych terenach należy do obowiązków właścicieli terenów służących do komunikacji publicznej.

§ 11

Obowiązki utrzymania porządku i czystości na terenach budów należy do kierownika budowy.

§ 12

1. Zabrania się spalania wszelkich odpadów na terenie otwartym i w pojemnikach przeznaczonych do ich gromadzenia.

2. Zabrania się spalania w piecach odpadów powodujących emisję zanieczyszczeń toksycznych do powietrza.

R o z d z i a ł III

Rodzaje i zasady rozmieszczenia urządzeń do gromadzenia odpadów, częstotliwość usuwania odpadów z nieruchomości

§ 13

Odpady stałe mogą być gromadzone wyłącznie w przeznaczonych do tego celu specjalnych pojemnikach.

§ 14

1. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne gruzu budowlanego, żużla, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.

2. Odpady z działalności gospodarczej oraz odpady medyczne muszą być gromadzone w sposób wyodrębniony od opadów komunalnych, zasady ich usuwania określają przepisy odrębne.

§ 15

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przygotowania na własny koszt na terenie nieruchomości utwardzonego miejsca do ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Miejsce to musi być łatwo dostępne dla wywożącego odpady.

2. Ustawianie pojemników na drogach i chodnikach jest zabronione.

§ 16

1. Wywóz odpadów z pojemników powinien odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Istnieje możliwość odstąpienia od wywożenia odpadów raz w miesiącu, na wniosek zainteresowanych, dla małych gospodarstw domowych prowadzonych przez jedną osobę pod warunkiem umieszczenia odpadów łatwopsujących się w szczelnie zamkniętych workach foliowych.

§ 17

1. Na drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu pieszych i na innych terenach intensywnego ruchu pieszych lub zgromadzeń oraz na przystankach komunikacyjnych należy zainstalować na stałe kosze uliczne do gromadzenia drobnych zanieczyszczeń.

2. Obowiązek instalowania koszy ulicznych, utrzymania ich we właściwym stanie sanitarnym i technicznym oraz usuwania zgromadzonych w nich odpadów ciąży na właścicielu tych nieruchomości.

R o z d z i a ł IV

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich

w granicach administracyjnych gminy Gromadka

§ 18

Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie pni pszczelich, drobiu i zwierząt gospodarskich hodowanych wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego oraz więcej niż dwóch psów pod następującymi warunkami:

1. Wszelkie ptactwo, zwierzęta gospodarskie i psy muszą być utrzymywane na nieruchomości w sposób uniemożliwiający im opuszczenie tej nieruchomości.

2. Hodowla nie może być uciążliwa dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, nie może być źródłem uciążliwych zapachów i hałasu oraz nie może powodować zanieczyszczania nieruchomości, wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Pod pojęciem hodowli rozumie się również utrzymywanie przez właściciela nieruchomości na jej terenie więcej niż dwóch psów.

§ 19

1. Zabrania się właścicielom psów wypuszczania ich bez dozoru poza teren swojej nieruchomości.

2. Psy przebywające w miejscach użyteczności publicznej muszą być prowadzone na smyczy i w kagańcu.

3. Zwolnienie pasa ze smyczy dozwolone jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel pasa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Jeżeli pies zanieczyści pomieszczenie przeznaczone do wspólnego użytku lub teren użyteczności publicznej obowiązkiem właściciela tego psa jest uprzątnięcie tej nieczystości.

5. Zabrania się wprowadzania psów na tereny wydzielone na place zabaw dla dzieci oraz na tereny obiektów sportowych.

§ 20

1. Właściciel psa zobowiązany jest do jego rejestracji w Urzędzie Gminy w Gromadce.

2. Zasady rejestracji psów określone zostaną odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Gromadka.

§ 21

W celu ograniczenia problemu “psów bezpańskich” na podstawie obwieszczenia Wójta Gminy w Gromadce będą przeprowadzane akcje wyłapywania psów do schroniska.

R o z d z i a ł V

Zasady finansowania wywozu i składowania odpadów na wysypisku odpadów komunalnych dla gminy Gromadka

§ 22

1. Rada Gminy w Gromadce ustali w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez podmioty gospodarcze.

2. Rada Gminy w Gromadce zastrzega sobie prawo do kontroli wysokości opłat i kosztów, o których mowa w § 23 i 24.

§ 23

Wysokość opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych i gruzu ustala podmiot gospodarczy i przedstawia je do zatwierdzenia Zarządowi Gminy Gromadka.

§ 24

Podmiot gospodarczy ma obowiązek ewidencjonowania kosztów usuwania i składowania odpadów i gruzu oraz przedstawiania ich co najmniej raz w roku Zarządowi Gminy Gromadka.

R o z d z i a ł VI

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Gromadce.

§ 26

1. Traci moc uchwała nr XXIII/162/97 Rady Gminy Gromadka z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Gromadka.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
EWA SĘDZIAK-KOZIŃSKA