3495

UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENNA GÓRA

z dnia 25 lipca 2002 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra

(Wniosek Wojewody Dolnośląskiego do Prokuratora Apelacyjnego PN.II.0914-6/8/02 z dnia 27 listopada 2002 r. o zaskarżenie uchwały do NSA)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591) oraz art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Kamienna Góra nr III/13/2001 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra i nr XX/9/02 z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla następujących obszarów:

1. Przedwojów, działki nr 290/5, 299, 291/1, 292/1, 293, 294, 297, 298/1.
2. Pisarzowice, działki nr 124, 128, 131.
3. Pisarzowice, działki nr 677/4, 677/2.
4. Czarnów, działka nr 112.
5. Czarnów, działki nr 180, 181, 182, 183/4, 183/2, 194, 195, 196, 176, 175/3, 177, 178.
6. Krzeszów, działki nr 551 i 552/3.
7. Ogorzelec, działki nr 263/6 i 263/7, powstałe z podziału działki nr 263/2.
8. Olszyny, działki nr 440 i 455.

§ 2

Ustalenia zmiany planu obejmują:

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach.
2. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu.
3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.

§ 3

Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:

1. Zmianie planu – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej uchwały oraz zawarte na rysunkach zmiany planu, stanowiących załączniki do uchwały.

2. Przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

3. Obszarze – należy przez to rozumieć teren ograniczony granicą opracowania.

4. Terenie – należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem.

5. Działce – należy przez to rozumieć wydzieloną część terenu, przeznaczoną do zagospodarowania i zabudowy.

6. Działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć przemysł, bazy i składy oraz usługi komercyjne – na przykład handel, gastronomia, rzemiosło.

7. Liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć kondygnacje budynku, z wyjątkiem piwnic, suteren i poddaszy.

8. Wysokości budynków – należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu otaczającego terenu (średnia dla narożników) do okapu dachu; ograniczenia wysokości zawarte w szczegółowych warunkach zagospodarowania terenu nie dotyczą elementów technologicznego wyposażenia obiektów (kominów, masztów itp.), dla których dopuszczalną wysokość ustala się na 30,0 m, liczoną od poziomu otaczającego terenu do wierzchołka obiektu.

§ 4

1. Integralną częścią uchwały są rysunki zmiany planu:

1) nr 1 – obejmujący działki nr 290/5, 299, 291/1, 292/1, 293, 294, 297, 298/1 w Przedwojowie, w skali 1:5000.
2) nr 2 – obejmujący działki nr 124, 128, 131 w Pisarzowicach, w skali 1:5000.
3) nr 3 – obejmujący działki nr 677/4, 677/2 w Pisarzowicach, w skali 1:5000.
4) nr 4 – obejmujący działkę nr 112 w Czarnowie, w skali 1:5000.
5) nr 5 – obejmujący działki nr 180, 181, 182, 183/4, 183/2, 194, 195, 196, 176, 175/3, 177, 178 w Czarnowie, w skali 1:5000.
6) nr 6 – obejmujący działki nr 551 i 552/3 w Krzeszowie, w skali 1:2000.
7) nr 7 – obejmujący działkę nr 263/6 i 263/7 w Ogorzelcu, w skali 1:5000.
8) nr 8 – obejmujący działki nr 440 i 455 w Olszynach, w skali 1:5000.

2. Ustalenia zmiany planu obowiązują na obszarach objętych na rysunkach granicą opracowania.

3. Poniższe oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

1) Obowiązujące linie rozgraniczające.
2) Linie rozgraniczające mogące ulec przesunięciu.
3) Symbole przeznaczenia terenów.
4) Kierunek obsługi komunikacyjnej.
5) Obowiązująca linia zabudowy.
6) Granica użytku ekologicznego.
7) Gazociąg wysokoprężny 300 DN, 1.6 MPa, przebiegający przez obszar objęty zmianą planu.

4. Ponadto na rysunkach występują następujące oznaczenia, niebędące obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

1) Granica gminy.
2) Granica obrębów wsi Olszyny i Dobromyśl.
3) Granica obrębów wsi Czarnów i Leszczyniec.
4) Orientacyjny przebieg linii energetycznej 110 kV.
5) Strefa uciążliwości linii energetycznej 110 kV.
6) Orientacyjny przebieg linii energetycznej 20 kV.
7) Gazociąg wysokoprężny 300 DN, 1.6 MPa, przebiegający obok obszaru objętego zmianą planu.
8) Nieczynny gazociąg wysokoprężny.
9) Proponowany przebieg drogi wewnętrznej.
10) Miejsce włączenia drogi wewnętrznej do drogi krajowej.
11) Proponowane granice działek budowlanych.
12) Oznaczenia dróg przyległych do obszarów objętych zmianą planu:
a) KG1/2 nr 5 – droga krajowa nr 5, Bolków – Lubawka – granica państwa,
b) KG1/2 nr 367 – droga wojewódzka nr 367, Wałbrzych – Jelenia Góra,
c) KG1/2 nr 368 – droga wojewódzka nr 368, Leszczyniec – granica państwa,
d) KL1/2 nr 12177 – droga powiatowa nr 12177, Olszyny – Dobromyśl,
e) KL1/2 nr 12133 – droga powiatowa nr 12133, Kamienna Góra – Mieroszów,
f) KL1/2 nr 12193 – droga powiatowa nr 12193, Pisarzowice – Leszczyniec.

R o z d z i a ł 2

USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU

§ 5

Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Obszary będą docelowo zaopatrzone w wodę z komunalnej sieci wodociągowej.

2. Do czasu realizacji wodociągu przyjmuje się czasowe indywidualne zaopatrzenie w wodę ze studni.

3. Gospodarkę ściekową należy realizować w sposób zapewniający ochronę zasobów wodnych.

4. Ścieki bytowo-gospodarcze, do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacyjnej, będą gromadzone w szczelnych zbiornikach i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków.

5. Zakazuje się odprowadzania ścieków do gruntu.

6. W razie wystąpienia zanieczyszczeń olejowych będą one odprowadzane do wydzielonych szczelnych zbiorników z zastosowaniem łapaczy oleju.

7. W przypadku występowania ścieków technologicznych, przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej lub bezodpływowych zbiorników ścieków będą one podczyszczone na terenie zakładu, który je wytwarza.

8. Na terenach działalności gospodarczej zaleca się oczyszczanie ścieków w indywidualnych oczyszczalniach na terenie działek budowlanych.

9. Wody opadowe z terenów mogących zanieczyścić wody powierzchniowe będą oczyszczane przed odprowadzeniem do gruntu w stopniu zapewniającym spełnienie warunków zawartych w przepisach szczególnych.

10. Pozostałe wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu.

11. Odpady stałe będą gromadzone w odpowiednich pojemnikach i okresowo wywożone na komunalne wysypisko śmieci.

12. Zaopatrzenie w energię elektryczną będzie odbywać się zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakład Energetyczny.

13. Zaopatrzenie w ciepło powinno odbywać się przy zastosowaniu ogrzewania o niskiej lub zerowej emisji zanieczyszczeń, np.: elektrycznego, gazowego, olejowego.

14. Miejsca postojowe dla wszystkich pojazdów związanych z użytkowaniem terenu umieszcza się na działkach budowlanych.

R o z d z i a ł 3

USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW

§ 6

PRZEDWOJÓW – DZIAŁKI NR 290/5, 299, 291/1, 292/1, 293, 294, 297, 298/1

RYSUNEK NR 1

1. Przeznaczenie terenów.

1) Podstawowe przeznaczenie obszaru stanowi działalność gospodarcza, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem DzG. Północną granicę terenów przeznaczonych na działalność gospodarczą wyznacza południowa granica strefy uciążliwości linii energetycznej 110 kV.

2) Północną część obszaru pozostawia się w użytkowaniu rolniczym i oznacza symbolem R. Na terenach wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

3) Teren położony przy południowej granicy obszaru – wzdłuż cieku wodnego, przeznacza się na zieleń trwałą i oznacza symbolem ZT. Na terenie wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

4) Teren przyległy do drogi krajowej nr 5, o szerokości 3 metrów, przeznacza się na jej poszerzenie i oznacza symbolem K.

5) Teren istniejącej drogi gminnej nr ewd. 570 oraz tereny przyległe do tej drogi, przeznacza się na drogę dojazdową o szerokości 12 m w liniach rozgraniczających i oznacza symbolem KD.

2. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu dla terenów oznaczonych symbolem DzG.

1) Na terenach planuje się lokalizację obiektów produkcyjnych, składowych i usługowych.

2) Zagospodarowanie terenu będą stanowić ponadto:

a) parkingi,
b) obiekty i sieci infrastruktury technicznej,
c) place manewrowe,
d) zieleń urządzona.

3) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) w odległości 25,0 m od istniejącej krawędzi jezdni – dla drogi krajowej,
b) w odległości 6,0 m od krawędzi jezdni – dla drogi dojazdowej.

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy od istniejącej krawędzi jezdni obecnej drogi krajowej może ulec zmianie po realizacji obwodnicy Przedwojowa i zmianie klasy technicznej i zarządcy drogi. Ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy nastąpi w uzgodnieniu z zarządcą drogi na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

5) Ustala się maksymalną wysokość obiektów produkcyjnych i magazynowych – jedna kondygnacja.

6) Ustala się maksymalną wysokość obiektów socjalnych i usługowych – dwie kondygnacje z użytkowym poddaszem.

7) Ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych i garaży na jedną kondygnację naziemną.

8) Dachy budynków socjalnych i usługowych powinny być dwu- lub wielospadowe i posiadać symetryczne połacie o spadku nie mniejszym niż 30o.

9) W obiektach produkcyjnych i magazynowych dopuszcza się zastosowanie dachu płaskiego.

10) Ustala się obowiązek urządzenia zieleni towarzyszącej, o powierzchni minimum 15% powierzchni każdej z działek.

11) Na rysunku zmiany planu przedstawia się orientacyjny przebieg linii energetycznej 110 kV wraz ze strefą uciążliwości oraz orientacyjny przebieg linii energetycznych 20 kV. Odległość zabudowy od linii energetycznych musi spełniać wymogi przepisów szczególnych.

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1) Dojazd do obszaru stanowi droga krajowa nr 5, Bolków – Lubawka – granica państwa, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem KG1/2 nr 5.

2) Obsługę komunikacyjną obszaru stanowi droga dojazdowa, oznaczona symbolem KD.

3) Dla drogi dojazdowej ustala się szerokość 12 m w liniach rozgraniczających, szerokość jezdni 5,5 – 6,0 m.

4) Do obsługi terenów działalności gospodarczej planuje się realizację niepublicznych dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolem Kw. Proponowany przebieg dróg wewnętrznych przedstawia się na rysunku zmiany planu.

5) Dopuszcza się wykonanie jednego włączenia dróg wewnętrznych do drogi krajowej. Proponowane miejsce włączenia przedstawia się na rysunku zmiany planu.

6) Po realizacji obwodnicy Przedwojowa ilość włączeń może się zwiększyć w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

7) Nie dopuszcza się wykonywania wjazdów na działki z drogi krajowej nr 5.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

1) Na terenach działalności gospodarczej projektowana zabudowa i urządzenia technologiczne nie mogą ujemnie, poza dopuszczalne normy, oddziaływać na środowisko przyrodnicze, a ich uciążliwość powinna być ograniczona w obrębie granic własnościowych poszczególnych zakładów.

2) Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania może być wymagane, należy uzgodnić z właściwą terenowo Inspekcją Sanitarną.

3) Na obszarze wyklucza się lokalizację mieszkalnictwa, usług służby zdrowia, oświaty oraz sportu i rekreacji.

4) Zagospodarowanie terenu należy prowadzić w sposób niezbędny dla ochrony wód, gleby i powietrza.

5) Zabrania się dokonywania zmian stosunków wodnych niekorzystnych dla środowiska.

6) Na terenach działalności gospodarczej należy szczególnie chronić środowisko gruntowo-wodne z uwagi na bliskie sąsiedztwo Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 343 “Dolina Rzeki Bóbr”.

§ 7

PISARZOWICE – DZIAŁKI NR 124, 128, 131

RYSUNEK NR 2

1. Przeznaczenie terenów.

1) Podstawowe przeznaczenie obszaru stanowi zabudowa letniskowa, oznaczona symbolem ML.

2) Tereny oznaczone symbolem RL przeznacza się na lasy. Dla terenów wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

3) Teren oznaczony symbolem R przeznacza się na rolę. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na las. Dla terenu wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

4) Istniejącą drogę gminną nr ewd. 139, tereny przyległe do tej drogi oraz nowo projektowany odcinek, będący przedłużeniem drogi nr ewd. 139 – zgodnie z rysunkiem zmiany planu, przeznacza się na drogę dojazdową o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających i oznacza symbolem KD.

5) Teren przyległy do drogi gminnej nr ewd. 118, o szerokości 6 metrów, przeznacza się na jej poszerzenie i oznacza symbolem 1K.

6) Teren przyległy do drogi gminnej nr ewd. 129 o szerokości 4 metrów i plac o wymiarach 10x14 m przeznacza się na jej poszerzenie i utworzenie placu do zawracania i oznacza się symbolem 2K.

2. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu dla terenów oznaczonych symbolem ML.

1) Na każdej z działek budowlanych planuje się budowę domu letniskowego i dopuszcza się realizację garażu wolno stojącego i budynku gospodarczego.

2) Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy dla budynku letniskowego na 200 m2.

3) Ustala się maksymalną wysokość dla budynków letniskowych – jedna kondygnacja z użytkowym poddaszem – 6,0 m.

4) Ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych i garaży na jedną kondygnację naziemną.

5) Dachy budynków powinny być dwu- lub wielospadowe i posiadać symetryczne połacie o spadku nie mniejszym niż 30o.

6) Architektura budynków powinna nawiązywać do lokalnej tradycji budownictwa.

7) Zaleca się, aby bryły budynków miały proporcje “leżące”, to znaczy, że wysokość budynku, mierzona od podstawy ściany do kalenicy nie powinna przekraczać długości najdłuższej ściany.

8) Zaleca się zastosowanie drewna i kamienia jako podstawowych materiałów elewacyjnych.

9) Ustala się obowiązek urządzenia zieleni towarzyszącej – 50% powierzchni każdej z działek.

10) Zaleca się, aby minimalna powierzchnia działki budowlanej nie była mniejsza niż 0,3 ha. Proponowane granice działek budowlanych przedstawia się na rysunku zmiany planu.

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1) Dojazd do obszaru stanowią drogi gminne – nr ewd. 114 i 125, prowadzące do drogi powiatowej nr 12193 Pisarzowice–Leszczyniec, oznaczonej symbolem KL1/2 nr 12193.

2) Obsługę komunikacyjną obszaru stanowią drogi dojazdowe.

3) Do obsługi obszaru planuje się także realizację drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem Kw, której proponowany przebieg przedstawia się na rysunku planu.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

1) W związku z położeniem terenu w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego zabrania się:

a) budowy obiektów i ciągów komunikacyjnych, wiążących się z dużą dewastacją terenu,
b) niszczenia śródpolnych zadrzewień i zakrzewień.

2) Dopuszcza się występowanie jedynie zabudowy niepowodującej uciążliwości dla środowiska.

3) Zagospodarowanie terenu należy prowadzić w sposób niezbędny dla ochrony wód, gleby i powietrza.

4) Ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu tereny oznaczone symbolem ML należą do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypo-czynkowe poza miastem.

§ 8

PISARZOWICE – DZIAŁKI NR 677/4, 677/2

RYSUNEK NR 3

1. Przeznaczenie terenów.

1) Podstawowe przeznaczenie obszaru stanowi działalność gospodarcza, oznaczona symbolem DzG. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej właścicieli zakładów bądź mieszkań służbowych.

2) Tereny cieków wodnych wraz z ich otoczeniem przeznacza się na zieleń trwałą, wody i oznacza symbolem ZT,W. Na terenach wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

3) Teren oznaczony symbolem KD przeznacza się na drogę dojazdową o szerokości 12 m w liniach rozgraniczających zakończoną placem do zawracania o wymiarach 20 x 20 m.

4) Teren przyległy do drogi wojewódzkiej nr 367, o szerokości 4 metrów, przeznacza się na jej poszerzenie i oznacza symbolem K.

2. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu dla terenów oznaczonych symbolem DzG.

1) Na terenach planuje się lokalizację obiektów produkcyjnych, składowych i usługowych. Dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych i mieszkań służbowych.

2) Zagospodarowanie terenu będą stanowić ponadto:

a) parkingi,
b) obiekty i sieci infrastruktury technicznej,
c) place manewrowe,
d) zieleń urządzona.

3) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni drogi lokalnej,
b) w odległości 6,0 m od krawędzi jezdni drogi dojazdowej,
c) w odległości 5,0 m od krawędzi cieków wodnych.

4) Ustala się maksymalną wysokość obiektów produkcyjnych i magazynowych – jedna kondygnacja.

5) Ustala się maksymalną wysokość obiektów socjalnych, usługowych i mieszkalnych – dwie kondygnacje z użytkowym poddaszem.

6) Dachy budynków socjalnych, usługowych i mieszkalnych powinny być dwu- lub wielospadowe i posiadać symetryczne połacie o spadku nie mniejszym niż 30o.

7) W obiektach produkcyjnych i magazynowych dopuszcza się zastosowanie dachu płaskiego.

8) Ustala się obowiązek urządzenia zieleni towarzyszącej, o powierzchni minimum 15% powierzchni każdej z działek.

9) Na rysunku przedstawia się orientacyjny przebieg linii energetycznej 20 kV. Odległość zabudowy od linii energetycznej musi spełniać wymogi przepisów szczególnych.

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1) Dojazd do obszaru stanowi droga wojewódzka nr 367, Wałbrzych – Jelenia Góra, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem KG1/2 nr 367, oraz droga gminna nr ewd. 676, oznaczona symbolem KL1/2.

2) Obsługę komunikacyjną obszaru stanowi droga gminna nr ewd. 676, oznaczona symbolem KL1/2 i droga dojazdowa oznaczona symbolami KD.

3) Jedynym połączeniem obszaru z drogą wojewódzką jest skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą gminną nr ewd. 676.

4) Zabrania się wykonywania bezpośrednich wjazdów na drogę wojewódzką z drogi dojazdowej oraz z działek budowlanych.

5) Dla drogi dojazdowej ustala się szerokość 12 m w liniach rozgraniczających, szerokość jezdni 5,5–6,0 m.

6) Do obsługi obszaru planuje się realizację dróg wewnętrznych. Proponowany przebieg drogi, oznaczonej symbolem Kw, przedstawia się na rysunku zmiany planu.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

1) Na terenie działalności gospodarczej projektowana zabudowa i urządzenia technologiczne nie mogą ujemnie, poza dopuszczalne normy, oddziaływać na środowisko przyrodnicze, a ich uciążliwość powinna być ograniczona w obrębie granic własnościowych poszczególnych zakładów.

2) Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania może być wymagane należy uzgodnić z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kamiennej Górze.

3) Na obszarze wyklucza się lokalizację usług służby zdrowia, oświaty oraz sportu i rekreacji.

4) Zabrania się dokonywania zmian stosunków wodnych niekorzystnych dla środowiska.

5) Zagospodarowanie terenu należy prowadzić w sposób niezbędny dla ochrony wód, gleby i powietrza.

6) Ustala się ochronę istniejącej szaty roślinnej – ciągów zieleni związanych z ciekami wodnymi, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych poprzez:

a) utrzymanie naturalnych siedlisk łąkowych i roślinności wodnej oraz w miarę możliwości ich powiększanie i wzbogacanie gatunkowe,

b) zakaz pozyskiwania, niszczenia i uszkadzania drzew i krzewów.

§ 9

CZARNÓW – DZIAŁKA NR 112

RYSUNEK NR 4

1. Przeznaczenie terenów.

Przeznaczeniem obszaru jest zabudowa letniskowa, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem ML.

2. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu dla terenu oznaczonego symbolem ML.

1) Na każdej z działek budowlanych planuje się realizację jednego budynku letniskowego i dopuszcza się realizację garażu wolno stojącego i budynku gospodarczego.

2) Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy dla budynku letniskowego na 200 m2.

3) Ustala się maksymalną wysokość obiektów letniskowych – jedna kondygnacja z użytkowym poddaszem – 5,0 m.

4) Ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych i garaży na jedną kondygnację naziemną.

5) Dachy budynków powinny być dwu- lub wielospadowe i posiadać symetryczne połacie o spadku nie mniejszym niż 30o.

6) Architektura budynków powinna nawiązywać do lokalnej tradycji budownictwa.

7) Zaleca się, aby bryły budynków miały proporcje “leżące”, to znaczy, że wysokość budynku, mierzona od podstawy ściany do kalenicy nie powinna przekraczać długości najdłuższej ściany.

8) Zaleca się zastosowanie drewna i kamienia jako podstawowych materiałów elewacyjnych.

9) Ustala się minimalny udział zieleni w zagospodarowaniu każdej z działek na 50%.

10) Zaleca się, aby minimalna powierzchnia działki budowlanej nie była mniejsza niż 0,15 ha.

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1) Dojazd do obszaru i obsługę komunikacyjną stanowi droga gminna nr ewd. 256.

2) Dopuszcza się realizację drogi wewnętrznej do obsługi działek letniskowych.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

1) W związku z położeniem terenu w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego zabrania się:

a) budowy obiektów i ciągów komunikacyjnych, wiążących się z dużą dewastacją terenu,

b) niszczenia śródpolnych zadrzewień i zakrzewień jako naturalnej ostoi i miejsca żerowania różnych gatunków fauny.

2) Dopuszcza się występowanie jedynie zabudowy niepowodującej uciążliwości dla środowiska.

3) Ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu teren oznaczony symbolem ML należy do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczyn-kowe poza miastem.

§ 10

CZARNÓW – DZIAŁKI NR 180, 181, 182, 183/4, 183/2, 194, 195, 196, 176, 175/3, 177, 178

RYSUNEK NR 5

1. Przeznaczenie terenów.

1) Podstawowe przeznaczenie obszaru stanowi zabudowa letniskowa, oznaczona symbolem ML.

2) Drogę powiatową nr 12193 oraz przyległe tereny, o szerokości 4,0 – 4,5 metra, przeznacza się na drogę lokalną i oznacza symbolem KL1/2.

3) Drogę gminną nr ewd. 276, przyległe tereny o szerokości 2 metrów oraz nowo projektowany odcinek, będący kontynuacją drogi nr ewd. 276, przeznacza się na drogę dojazdową o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających i oznacza symbolem KD1.

4) Część drogi gminnej nr ewd. 269, przyległe tereny o szerokości 2 metrów oraz nowo projektowany odcinek, będący jej połączeniem z drogą KD1, przeznacza się na drogę dojazdową o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających i oznacza symbolem KD2.

5) Teren, przyległy do drogi gminnej nr ewd. 278 o szerokości 2 metrów przeznacza się na jej poszerzenie i oznacza symbolem K.

2. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu dla terenu oznaczonego symbolem ML.

1) Na każdej z działek budowlanych planuje się realizację jednego budynku letniskowego i dopuszcza się realizację garażu wolno stojącego i budynku gospodarczego,

2) Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy dla budynków letniskowych na 200 m2.

3) Ustala się maksymalną wysokość dla budynków letniskowych – jedna kondygnacja z użytkowym poddaszem – 5,0 m.

4) Ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych i garaży na jedną kondygnację naziemną.

5) Dachy budynków powinny być dwu- lub wielospadowe i posiadać symetryczne połacie o spadku nie mniejszym niż 30o.

6) Architektura budynków powinna nawiązywać do lokalnej tradycji budownictwa.

7) Zaleca się, aby bryły budynków miały proporcje “leżące”, to znaczy, że wysokość budynku, mierzona od podstawy ściany do kalenicy nie powinna przekraczać długości najdłuższej ściany.

8) Zaleca się zastosowanie drewna i kamienia jako podstawowych materiałów elewacyjnych.

9) Ustala się minimalny udział zieleni w zagospodarowaniu każdej z działek budowlanych – 50%.

10) Na rysunku zmiany planu przedstawia się orientacyjny przebieg linii energetycznej 20 kV. Odległość zabudowy od linii energetycznej musi spełniać wymogi przepisów szczególnych.

11) Zaleca się, aby minimalna powierzchnia działki budowlanej nie była mniejsza niż 0,15 ha. Proponowane granice działek budowlanych przedstawia się na rysunku zmiany planu.

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1) Dojazd do obszaru stanowi droga powiatowa nr 12193 Pisarzowice – Leszczyniec, oznaczona symbolem KL1/2 nr 12139 oraz droga gminna nr ewd. 276.

2) Obsługę komunikacyjną obszaru stanowi droga lokalna i drogi dojazdowe.

3) Do obsługi obszaru planuje się także realizację dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolem Kw, których proponowany przebieg przedstawia się na rysunku zmiany planu.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

1) W związku z położeniem terenu w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego zabrania się:

a) budowy obiektów i ciągów komunikacyjnych, wiążących się z dużą dewastacją terenu,
b) niszczenia śródpolnych zadrzewień i zakrzewień jako naturalnej ostoi i miejsca żerowania różnych gatunków fauny.

2) Dopuszcza się występowanie jedynie zabudowy niepowodującej uciążliwości dla środowiska.

3) Zagospodarowanie terenu należy prowadzić w sposób niezbędny dla ochrony wód, gleby i powietrza.

4) Ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu tereny oznaczone symbolem ML należą do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczyn-kowe poza miastem.

§ 11

KRZESZÓW – DZIAŁKI NR 551 I 552/3

RYSUNEK NR 6

1. Przeznaczenie terenów.

Obszar przeznacza się na działalność gospodarczą, oznaczoną symbolem DzG. Dopuszcza się realizację budynku mieszkalnego właściciela zakładu bądź lokalizację mieszkania służbowego.

2. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu dla terenu oznaczonego symbolem DzG.

1) Dopuszcza się rozbudowy, przebudowy i remonty kapitalne istniejącego budynku oraz wymianę zabudowy pod warunkiem dostosowania zabudowy do lokalnej tradycji budownictwa oraz otoczenia.

2) Na terenie planuje się występowanie obiektu produkcyjnego, usługowego i budynków gospodarczych. Dopuszcza się lokalizację budynku mieszkalnego bądź mieszkania służbowego.

3) Zagospodarowanie terenu będą stanowić ponadto:

a) parking,
b) plac manewrowy,
c) zieleń urządzona.

4) Ustala się obowiązującą linię zabudowy dla obiektu produkcyjnego, usługowego i mieszkalnego o przebiegu podanym na rysunku zmiany planu.

5) Ustala się maksymalną wysokość dla budynków:

a) produkcyjnych i magazynowych – jedna kondygnacja,
b) usługowych i mieszkalnych – dwie kondygnacje z użytkowym poddaszem.

6) Ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych i garaży na jedną kondygnację naziemną.

7) Dachy budynków powinny być dwu- lub wielospadowe i posiadać symetryczne połacie o spadku nie mniejszym niż 30o.

8) Ustala się obowiązek urządzenia zieleni towarzyszącej, zajmującej minimum 15% powierzchni działki.

9) Zaleca się strefowanie działalności gospodarczej i zabudowy mieszkalnej.

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

Dojazd do obszaru i obsługę komunikacyjną stanowi droga powiatowa nr 12133, Kamienna Góra – Mieroszów, oznaczona symbolem KL1/2 nr 12133.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

1) Na terenie działalności gospodarczej projektowana zabudowa i urządzenia technologiczne nie mogą ujemnie, poza dopuszczalne normy, oddziaływać na środowisko przyrodnicze, a ich uciążliwość powinna być ograniczona w obrębie granic własnościowych.

2) Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania może być wymagane, należy uzgodnić z właściwą terenowo Inspekcją Sanitarną.

3) Wprowadza się zakaz pozyskiwania, niszczenia i uszkadzania starodrzewu, w tym alei przy drodze powiatowej.

4) Na obszarze działalności gospodarczej należy szczególnie chronić środowisko gruntowo-wodne z uwagi na bliskie sąsiedztwo Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 342 “Niecka wewnętrzna sudecka”.

5) Zagospodarowanie terenu należy prowadzić w sposób niezbędny dla ochrony wód, gleby i powietrza.

6) Obszar objęty zmianą planu położony jest w projektowanej strefie “K” ochrony krajobrazu, i w projektowanych granicach rezerwatu kulturowego. Działania inwestycyjne wymagają uzyskania opinii służby ochrony zabytków na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 12

OGORZELEC – DZIAŁKI NR 263/6 I 263/7

RYSUNEK NR 7

1. Przeznaczenie terenów.

1) Podstawowe przeznaczenie obszaru stanowią użytki rolne, oznaczone symbolem R. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na las. Dla terenu wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

2) Teren położony przy drodze wojewódzkiej przeznacza się na usługi komercyjne – handel, gastronomię i oznacza symbolem U.

3) Następujące tereny przyległe do drogi wojewódzkiej nr 367 przeznacza się na jej poszerzenie:

a) teren oznaczony symbolem 1K, o szerokości 2,5 m,
b) teren oznaczony symbolem 2K, o szerokości 3,5 m.

4) Teren, przyległy do drogi gminnej nr ewd. 276 o szerokości 1 metra, przeznacza się na jej poszerzenie i oznacza symbolem 3K.

5) Teren oznaczony symbolem KD przeznacza się na drogę dojazdową o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających, zakończoną placem do zawracania o wymiarach 20 x 20 metrów.

2. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu dla terenu oznaczonego symbolem U.

1) Na terenie planuje się lokalizację obiektu usługowego. Dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego.

2) Zagospodarowanie terenu będą stanowić ponadto:

a) parking,
b) plac manewrowy,
c) zieleń urządzona.

3) Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów budowlanych w odległości 25 metrów od istniejącej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej.

4) Ustala się maksymalną wysokość obiektu usługowego na jedną kondygnację z użytkowym poddaszem – 5,0 m.

5) Ustala się maksymalną wysokość budynku gospodarczego jedną kondygnację naziemną.

6) Dachy budynków powinny być dwu- lub wielospadowe i posiadać symetryczne połacie o spadku nie mniejszym niż 30o.

7) Architektura budynków powinna nawiązywać do lokalnej tradycji budownictwa.

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1) Ustala się dojazd do obszaru od drogi wojewódzkiej nr 367 Wałbrzych – Jelenia Góra, (oznaczonej symbolem KG1/2 nr 367), drogą gminną oznaczoną symbolem KD oraz nowo projektowaną drogą dojazdową oznaczoną symbolem KD.

2) Jedynym połączeniem obszaru z drogą wojewódzką jest skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą gminną oznaczoną symbolem KD.

3) Kierunek obsługi komunikacyjnej usług przedstawia się na rysunku zmiany planu.

4) Nie dopuszcza się bezpośredniej obsługi usług z drogi wojewódzkiej.

5) Przez obszar przebiega gazociąg wysokoprężny 300 DN, 1.6 MPa. Przebieg gazociągu przedstawia się na rysunku zmiany planu.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

1) W związku z położeniem terenu w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego zabrania się:

a) budowy obiektów i ciągów komunikacyjnych, wiążących się z dużą dewastacją terenu,

b) niszczenia śródpolnych zadrzewień i zakrzewień jako naturalnej ostoi i miejsca żerowania różnych gatunków fauny.

2) Projektowana zabudowa nie może ujemnie, poza dopuszczalne normy, oddziaływać na środowisko przyrodnicze, a ich uciążliwość powinna być ograniczona w obrębie granic własnościowych.

3) Lokalizacja usług podlega uzgodnieniu ze służbami ochrony środowiska i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

4) Zagospodarowanie terenu należy prowadzić w sposób niezbędny dla ochrony wód, gleby i powietrza.

5) Wprowadza się zakaz pozyskiwania, niszczenia i uszkadzania starodrzewu, w tym alei przy drodze gminnej.

§ 13

OLSZYNY – DZIAŁKI NR 440 I 455

RYSUNEK NR 8

1. Przeznaczenie terenów.

1) Podstawowe przeznaczenie obszaru stanowi zabudowa letniskowa, oznaczona symbolem ML.

2) Teren łąk położonych nad ciekiem wodnym przeznacza się zieleń trwałą, wody i oznacza symbolem ZT,W. Na terenie wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

3) Tereny oznaczone symbolem ZT przeznacza się na zieleń trwałą, użytkowaną jako łąki, pastwiska, zadrzewienia, zakrzaczenia. Na terenach wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

4) Tereny istniejących lasów pozostawia się w użytkowaniu leśnym i oznacza symbolem RL. Na terenach wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

5) Teren przyległy do drogi powiatowej nr 12177, o szerokości 3 metrów, przeznacza się na jej poszerzenie i oznacza się symbolem 1K.

6) Tereny, przyległe do drogi gminnej nr ewd. 573 o szerokości 4,5 metra, przeznacza się na jej poszerzenie i oznacza symbolem 2K.

2. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu dla terenów oznaczonych symbolem ML.

1) Na każdej z działek budowlanych planuje się realizację jednego budynku letniskowego i dopuszcza się realizację garażu wolno stojącego i budynku gospodarczego.

2) Ustala się maksymalną wysokość budynków letniskowych – jedna kondygnacja z użytkowym poddaszem – 4,5 m.

3) Ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych i garaży na jedną kondygnację naziemną.

4) Dachy budynków powinny być dwu- lub wielospadowe i posiadać symetryczne połacie o spadku nie mniejszym niż 30o.

5) Architektura budynków powinna nawiązywać do lokalnej tradycji budownictwa.

6) Zaleca się, aby bryły budynków miały proporcje “leżące”, to znaczy, że wysokość budynku, mierzona od podstawy ściany do kalenicy nie powinna przekraczać długości najdłuższej ściany.

7) Proponuje się zastosowanie drewna i kamienia jako podstawowych materiałów elewacyjnych.

8) Ustala się minimalny udział zieleni w zagospodarowaniu każdej z działek budowlanych – 50%.

9) Na rysunku zmiany planu przedstawia się orientacyjny przebieg linii energetycznej 110 kV wraz ze strefą uciążliwości. Odległość zabudowy od linii energetycznej musi spełniać wymogi przepisów szczególnych.

10) Zaleca się, aby minimalna powierzchnia działki budowlanej nie była mniejsza niż 0,15 ha. Proponowane granice działek budowlanych przedstawia się na rysunku zmiany planu.

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1) Dojazd do obszaru stanowi droga powiatowa nr 12177 Olszyny – Dobromyśl, oznaczona symbolem KL1/2 nr 12177.

2) Obsługę komunikacyjną obszaru stanowi droga dojazdowa – droga gminna nr ewd. 573.

3) Do obsługi obszaru planuje się realizację dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolem Kw, których proponowany przebieg przedstawia się na rysunku zmiany planu.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

1) Część obszaru obejmuje się ochroną jako użytek ekologiczny – “Łąki na rozlewiskach Jawiszówki”. Granicę użytku ekologicznego przedstawia się na rysunku zmiany planu.

2) W granicach użytku ekologicznego obowiązuje zakaz:

a) zmiany przeznaczenia terenu,
b) lokalizacji zabudowy,
c) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
d) urządzania dróg i parkingów.

3) Na terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się występowanie jedynie zabudowy niepowodującej uciążliwości dla środowiska.

4) Zagospodarowanie terenu należy prowadzić w sposób niezbędny dla ochrony wód, gleby i powietrza.

5) Ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu tereny oznaczone symbolem ML należą do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczyn-kowe poza miastem.

R o z d z i a ł 4

USTALENIA KOŃCOWE

§ 14

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami) wysokości :

1. 0% wzrostu wartości nieruchomości – dla terenów stanowiących własność Gminy Kamienna Góra,

2. 30% wzrostu wartości nieruchomości – dla pozostałych terenów

do zastosowania w razie zbycia przez właścicieli nieruchomości objętych niniejszą zmianą planu, w terminie 5 lat od dnia jego obowiązywania.

§ 15

W odniesieniu do terenu stanowiącego przedmiot niniejszej uchwały tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra uchwalonego uchwałą nr IV/15/93 Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 28 kwietnia 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego Nr 18, poz. 109 z 1993 r.; zmiana: Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego Nr 52, poz. 226 z 1994 r., Nr 13, poz. 20 z 1998 r., Nr 33, poz. 57 z 1998 r., Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 59, poz. 704 z 2001 r., Nr 63, poz. 779 z 2001 r., Nr 161, poz. 2261 z 2001 r.).

§ 16

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy Kamienna Góra.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
TADEUSZ GABRYŚ

Załącznik: Zmianna miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra