3491

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 10 października 2002 r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich po dokonaniu analizy przedłożonych projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JAROSŁAW WOJCIECHOWSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 10 października 2002 r. (poz. 3491)

REGULAMIN

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:

1. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

2. ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 443 z późn. zm.).

§ 2

Przedsiębiorstwem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.

§ 3

Regulamin określa zasady i warunki zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odprowadzania ścieków:

1. poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

2. szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,

3. sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

4. warunki przyłączenia do sieci,

5. techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych,

6. sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

7. standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

§ 4

Użyte w regulaminie określenia techniczne znajdują interpretację w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

R o z d z i a ł II

Dostarczanie wody

§ 5

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do:

1. dostarczać z sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa wodę odbiorcy na podstawie zawartej umowy, ustalonej według zasad określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu oraz odpowiedniej jakości, które określają obowiązujące przepisy; jakość wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo stwierdza się u wylotu na zaworze głównym z wodomierzem.

2. zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz z częścią przyłącza do zaworu głównego za wodomierzem w budynkach wielorodzinnych, a przed wodomierzem w budynkach jednorodzinnych zgodnie z granicą własności majątkowej oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy wody.

3. zapewnić sprawność techniczną sieci wodociągowych.

4. dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy:

a) z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat, oraz

b) na żądanie odbiorcy wody, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza przez legalizatora – na koszt odbiorcy.

5. wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia instalacji wodociągowej budynku do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Przedsiębiorstwa oraz uzgodnić w ciągu 21 dni przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną.

6. zamontować wodomierz na przyłączu przed zaworem głównym na koszt Przedsiębiorstwa.

§ 6

Przedsiębiorstwo ma prawo:

1. wyłącznie decydować o wszystkich sprawach dotyczących sieci wodociągowych.

2. kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez nią warunkami technicznymi.

3. wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających, iż nowy obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego.

4. za okazaniem legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia kontrolować stan techniczny przyłącza oraz urządzeń w czasie eksploatacji włącznie z prawem wstępu do pomieszczenia w celu przeprowadzenia kontroli lub odczytu urządzenia pomiarowego.

5. wejścia na teren posesji (w pasie o szerokości 3 m na przebiegu sieci wodociągowej) w celu usunięcia awarii, pozostawić w stanie niepogorszonym, a w przypadku strat w uprawach i płodach rolnych wypłacić odszkodowanie.

6. odciąć dopływ wody w przypadku, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

2) odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

3) został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

R o z d z i a ł III

Prawa i obowiązki odbiorcy

§ 7

Odbiorca wody ma prawo:

1. do dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości zgodnie z polskimi normami,

2. zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych opłat za wodę,

3. żądania od Przedsiębiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza,

4. uzyskania wskazania zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody.

§ 8

Odbiorca wody zobowiązany jest do:

1. terminowego regulowania opłat za wodę i ścieki,

2. umożliwienia dostępu pracownikom Przedsiębiorstwa do wodomierza w celu dokonywania odczytów, kontroli jego funkcjonowania wykonywania napraw lub wymiany,

3. prawidłowego utrzymania i zabezpieczania pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz,

4. wykonywania wszelkich napraw instalacji i urządzeń wodociągowych oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym zgodnie z granicą własności,

5. użytkowania instalacji wodociągowej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności:

a) uniknięcia zdarzeń hydraulicznych. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego do NSA PN.II.0914-6/11/02 z dnia 26 listopada 2002 r. na § 8 ust. 5 pkt a),

b) wyeliminowania możliwości wystąpienia skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej.

§ 9

Odbiorcy wody zabrania się:

1. samowolnego wpinania się do sieci oraz wykonywania jakichkolwiek innych prac na czynnej sieci wodno-kanalizacyjnej.

2. używania wody dostarczanej z sieci wodociągowej niezgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem.

3. poboru wody z sieci z pominięciem wodomierza.

4. przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon.

5. wykorzystywania sieci wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych.

6. lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach wodociągowych w pasie o szerokości 3 m. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego do NSA PN.II.0914-6/11/02 z dnia 26 listopada 2002 r. na § 9 ust. 6).

§ 10

Naruszenie postanowień paragrafu 8 i 9 pociąga za sobą możliwość wypowiedzenia umowy o dostarczenie wody przez Przedsiębiorstwo. Wypowiedzenie winno być poprzedzone pouczeniem odbiorcy o nieprawidłowości jego postępowania i wynikających z tego konsekwencjach z określeniem terminu zaprzestania niewłaściwego postępowania.

R o z d z i a ł IV

Warunki techniczne dostarczania wody

§ 11

Na pisemny wniosek odbiorcy, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest określić warunki techniczne dostarczania wody.

§ 12

1. Dostarczanie wody dla odbiorcy, w przypadku istniejących przyłączy następuje maksymalnie w ciągu dwóch dni od dnia podpisania umowy, po uprzednim zamontowaniu wodomierza.

2. Uruchomienie przyłącza poprzez otwarcie zasuwy dokonuje Przedsiębiorstwo po opłaceniu przez odbiorcę usług kosztów tego uruchomienia.

§ 13

1. W przypadku wykonania nowego przyłącza, dostarczanie wody uzależnione jest od terminu zakończenia oraz dokonania odbioru tych prac.

2. Realizacja nowego przyłącza odbywa się na koszt odbiorcy w oparciu o wydane warunki techniczne.

3. Dokumentacja techniczna nowego przyłącza wymaga uzgodnienia z Przedsiębiorstwem.

4. Realizacja przyłącza jest realizowana na podstawie pozwolenia na budowę właściwego organu architektonicznego i zgody zarządcy drogi.

5. O terminie przystąpienia do robót budowlanych odbiorca zobowiązany jest powiadomić Przedsiębiorstwo 3 dni przed ich rozpoczęciem.

6. Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru następuje dostarczanie wody na zasadach określonych w § 12. Przyłącze po przejęciu do eksploatacji staje się własnością Przedsiębiorstwa na warunkach określonych w umowie.

§ 14

W przypadku gdy wykonanie nowego przyłącza wymaga modernizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej, finansowanie tych prac odbywa się zgodnie z podanymi niżej zasadami:

1) ze środków budżetu gminy lub funduszy celowych, jeżeli zadanie to znajduje się w planie inwestycji gminnej, po wykonaniu nowa sieć stanowi własność gminy,

2) ze środków Przedsiębiorstwa, jeżeli zadanie to znajduje się w planie inwestycji własnych Przedsiębiorstwa,

3) w części ze środków Przedsiębiorstwa i w części ze środków odbiorcy usług, w ramach zawartej umowy na realizację zadania, po realizacji nowa sieć może stać się własnością Przedsiębiorstwa,

4) ze środków odbiorcy usług w ramach zawartej z nim umowy,

5) tryb realizacji prac oraz dostarczania wody dla odbiorcy odbywa się na zasadach określonych w § 12 i § 13.

§ 15

W przypadku odcięcia przez Przedsiębiorstwo dostawy wody na mocy § 6 ust. 6 pkt 2, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

R o z d z i a ł V

Zasady zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami wody

§ 16

Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po uprzednim złożeniu przez niego pisemnego wniosku.

§ 17

Umowy mogą być zawierane z właścicielem lub zarządcą nieruchomości wspólnej posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 18

Na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli:

1. wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze,

2. możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,

3. wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach,

4. uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw wody w pozostałych lokalach.

§ 19

Miejscem dostarczania wody przez Przedsiębiorstwo (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego) jest zawór główny za wodomierzem.

§ 20

Umowy zawierane są na czas nieokreślony lub określony z możliwością wypowiedzenia jej przez strony z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

W przypadku naruszenia przez odbiorcę postanowień umowy, dostawca wody ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 21

Po upływie terminu wypowiedzenia Przedsiębiorstwo zaniecha dostawy i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody.

§ 22

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości następuje wygaśnięcie umowy z dotychczasowym odbiorcą.

R o z d z i a ł VI

Zasady rozliczania należności za dostarczoną wodę

§ 23

Rozliczanie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty wodomierza głównego na przyłączu przed zaworem głównym.

§ 24

W przypadku korzystania z podłączeń prowizorycznych w okresie przejściowym, zużycie wody rozliczane będzie wg wskazań zamontowanego wodomierza.

§ 25

W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, nieprzekraczającej 3 miesięcy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza.

§ 26

Rozliczanie należności odbywa się na podstawie stawek taryfowych oraz ilości dostarczonej wody.

§ 27

Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne lub dwumiesięczne.

§ 28

1. Otrzymaną fakturę VAT lub rachunek za wodę odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni lub w szczególnych przypadkach na zasadach ustalonych w umowie.

2. Niezapłacenie należności przez odbiorcę skutkować będzie naliczeniem ustawowych odsetek za zwłokę, które odbiorca zobowiązany jest zapłacić najpóźniej z należnością za następny okres obrachunkowy.

3. W przypadku nieuiszczenia przez odbiorcę należności wynikających z umowy, dostawca wpłacone kwoty będzie przeznaczał na pokrycie w pierwszej kolejności należności ubocznych, a w dalszej kolejności na poczet należności głównej, poczynając od świadczeń najdalej wymaganych.

4. W przypadku nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności.

§ 29

1. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega zaliczeniu w poczet przyszłych należności.

2. Reklamacje odbiorca może złożyć pisemnie w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku, a dostawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni.

§ 30

Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez odbiorcę usług w oznaczonym terminie za dwa okresy obrachunkowe, Przedsiębiorstwo po uprzednim wysłaniu upomnienia i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o grożących mu konsekwencjach z tytułu nieuregulowania należności – ma prawo umowę rozwiązać bez wypowiedzenia.

§ 31

Wznowienie dostarczania wody przez otwarcie przyłącza następuje po udokumentowaniu przez odbiorcę uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza oraz zawarciu nowej umowy.

R o z d z i a ł VII

Przerwy i ograniczenia w ciągłości dostarczania

wody – przypadki szczególne

§ 32

1. Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno-remontowych.

2. O planowanych przerwach w dostawie wody, Przedsiębiorstwo powinno powiadomić odbiorcę usług najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego do NSA PN.II.0914-6/11/02 z dnia 26 listopada 2002 r. na § 32 ust. 2).

3. W razie przerwy przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody, informując odbiorców usług o jego lokalizacji. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego do NSA PN.II.0914-6/11/02 z dnia 26 listopada 2002 r. na § 32 ust. 3).

§ 33

Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić także decyzją Burmistrza w sytuacjach przewidzianych prawem.

§ 34

Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku:

a) braku wody na ujęciu,

b) wydania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu dostawy wody,

c) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,

d) zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia.

§ 35

W czasie trwania klęski, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu odbiorców usług o tych ograniczeniach. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego do NSA PN.II.0914-6/11/02 z dnia 26 listopada 2002 r. na § 35).

R o z d z i a ł VIII

Odbiór ścieków

§ 36

Przedsiębiorstwo ma obowiązek:

1. przyjąć do systemu kanalizacyjnego Przedsiębiorstwa ścieki bytowe, komunalne oraz przemysłowe od dostawców ścieków na podstawie zawartej z nimi umowy ustalonej wg zasad określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem przypadków:

a) wykonania przyłącza kanalizacyjnego niezgodnie z przepisami prawa,

b) nieuiszczenia opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia, w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

c) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,

d) nielegalnego odprowadzania ścieków, tj. bez zawarcia umowy,

2. zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej wraz z częścią przyłącza stanowiącego majątek Przedsiębiorstwa oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt, z wyjątkiem usuwania zatorów i uszkodzeń powodowanych przez dostawcę ścieków,

3. na pisemny wniosek wydać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci kanalizacyjnej,

4. kontrolować odprowadzane ścieki pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz sygnalizować właściwym władzom o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez dostawcę ścieków przekroczenia tych norm,

5. określić jakość dostarczanych ścieków w pierwszej studzience od strony budynku na przykanaliku stanowiącym majątek Przedsiębiorstwa (granica podziału stron).

§ 37

Przedsiębiorstwo ma prawo:

1. wyłącznie decydować o wszelkich sprawach związanych z siecią kanalizacyjną,

2. kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez nią warunkami technicznymi,

3. wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłączy przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających, iż obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego,

4. obciążać dostawcę ścieków kosztami wykonanych przez siebie kontroli i analiz, jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej przekraczającej dopuszczalne warunki,

5. w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zanieczyszczeń określonych w załączniku do umowy – naliczać opłatę dodatkową w taryfie cen i opłat za odprowadzanie ścieków zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej,

6. obciążyć dostawcę ścieków kosztami usunięcia awarii powstałej z powodu nieprawidłowej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej.

R o z d z i a ł IX

Prawa i obowiązki dostawcy ścieków

§ 38

Dostawca ścieków ma prawo:

1. do nieprzerwanego odbioru ścieków,

2. zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości opłat za ścieki.

§ 39

Dostawca ścieków jest zobowiązany do:

1. wykonywania na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej stanowiącej majątek Przedsiębiorstwa licząc od strony budynku,

2. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególności:

a) niewrzucania do urządzeń instalacji kanalizacyjnej odpadów stałych, nawet rozdrobnionych,

b) niewylewania substancji o składzie i stężeniach przekraczających normy określone w obowiązujących przepisach,

3. zapewnienia dostępu pracownikom Przedsiębiorstwa do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania ścieków analizy laboratoryjnej,

4. umożliwienia pracownikom Przedsiębiorstwa kontroli instalacji kanalizacyjnej i urządzeń podczyszczających,

5. powiadamiania Przedsiębiorstwa o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków,

6. wykonywania uszczelnień oraz zamontowania na swój koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków z sieci kanalizacyjnej,

7. wykorzystywania swojego przyłącza wyłącznie na użytek własny i tylko do ścieków sanitarnych, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej,

8. likwidacji na swój koszt instalacji, za pomocą których odprowadzał ścieki do zbiorników bezodpływowych do czasu włączenia do sieci kanalizacyjnej,

9. stosowania takich rozwiązań technicznych, które uniemożliwiają bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej z instalacją kanalizacyjną.

§ 40

Dostawcy ścieków zabrania się lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach kanalizacyjnych będących na majątku Przedsiębiorstwa w pasie o szerokości 5 m. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego do NSA PN.II.0914-6/11/02 z dnia 26 listopada 2002 r. na § 40 oraz związaną z nim część § 41).

§ 41

Każde naruszenie zasad zawartych w § 39 i §40 pociąga za sobą możliwość dochodzenia przez Przedsiębiorstwo odszkodowania na drodze sądowej oraz możliwość wypowiedzenia umowy, co powinno być poprzedzone stosownym upomnieniem.

§ 42

Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki, Przedsiębiorstwo ma prawo nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających, ewentualnie określić odrębne warunki odbioru ścieków, jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza i naliczać opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

R o z d z i a ł X

Warunki techniczne odprowadzania ścieków

§ 43

Na pisemny wniosek zainteresowanego, Przedsiębiorstwo zawrze stosowną umowę, w której określi warunki techniczne odbioru ścieków, wód opadowych i drenażowych.

§ 44

Wydając warunki techniczne, Przedsiębiorstwo uwzględni obowiązujące w tym zakresie normy.

§ 45

W przypadku gdy ścieki przekraczają dopuszczalne warunki, Przedsiębiorstwo ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich podczyszczenia przez dostawcę ścieków.

§ 46

Odbiór ścieków w przypadku istniejących przyłączy winien nastąpić z dniem podpisania umowy.

§ 47

1. W przypadku konieczności wykonania nowego przyłącza odbiór ścieków uzależniony jest od terminu zakończenia i odbioru tych prac.

2. Realizacja prac związanych z wykonaniem nowego przyłącza kanalizacyjnego odbywa się na koszt dostawcy ścieków w oparciu o wydane warunki techniczne na podstawie pozwolenia na budowę organu architektonicznego i zgody zarządcy drogi (ulicy) na zajęcie pasa drogowego.

3. Dostawca ścieków jako inwestor ma obowiązek uzgodnić opracowaną dokumentację techniczną z Przedsiębiorstwem.

4. O terminie przystąpienia do robót jest on zobowiązany powiadomić Przedsiębiorstwo na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

5. Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru, następuje przyjęcie ścieków od dostawcy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6. Przyłącze kanalizacyjne po przyjęciu do eksploatacji staje się własnością Przedsiębiorstwa na warunkach określonych w umowie.

§ 48

1. W przypadku gdy wykonanie nowego przyłącza wymaga modernizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej, wówczas finansowanie tych prac odbywa się zgodnie z podanymi niżej zasadami:

a) ze środków gminy lub funduszy celowych, jeżeli zadanie to znajduje się w planie inwestycji gminnych; po wykonaniu urządzenia te stanowią własność gminy,

b) ze środków Przedsiębiorstwa, jeżeli zadanie to znajduje się w planie inwestycji własnych,

c) w części ze środków Przedsiębiorstwa a w części za środków odbiorcy w ramach zawartej umowy na realizację zadania, po wykonaniu urządzenia te stanowią własność tej strony, jak postanowiły one w umowie,

d) ze środków odbiorcy w ramach zawartej z nim umowy, w której strony ustalają warunki przejścia własności wybudowanych urządzeń na Przedsiębiorstwo.

2. Tryb realizacji prac oraz uruchomienia odbioru ścieków odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

R o z d z i a ł XI

Zasady zawierania i rozwiązywania umów z dostawcą ścieków

§ 49

Podpisanie umowy następuje po uprzednim złożeniu przez dostawcę ścieków pisemnego wniosku.

§ 50

Umowy mogą być zawierane z właścicielem lub zarządcą nieruchomości posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością lub osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 51

Miejscem odbioru ścieków przez Przedsiębiorstwo jest pierwsza studzienka na przykanaliku stanowiącym majątek Przedsiębiorstwa, licząc od strony budynku.

§ 52

Umowy zawierane są na czas nieokreślony lub określony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

W przypadku naruszenia przez dostawcę ścieków postanowień umowy, odbiorca ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 53

Po upływie terminu wypowiedzenia, Przedsiębiorstwo zaniecha odbioru ścieków i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające odbiór ścieków.

§ 54

W przypadku zmiany dostawcy ścieków następuje wygaśnięcie dotychczasowej umowy.

§ 55

Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków zatwierdza Rada Miejska stosowną uchwałą.

§ 56

Integralną częścią umów z dostawcą ścieków, wprowadzającym ścieki przemysłowe, są załączniki dotyczące dopuszczalnych warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej oraz wysokości opłat dodatkowych za przekroczenia ww. warunków.

§ 57

W przypadku uporczywego przekraczania warunków określonych w § 58 oraz niepodejmowania przez dostawcę ścieków działań na rzecz poprawy jakości ścieków, Przedsiębiorstwu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem.

R o z d z i a ł XII

Zasady rozliczania należności za odbiór ścieków

§ 58

Ilość ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez dostawcę ustalana jest:

1. na poziomie ilości zużytej wody,

2. na poziomie określonym w punkcie 1, powiększonym o zużycie wody z własnych ujęć,

3. na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez dostawcę ścieków na przyłączu kanalizacyjnym.

§ 59

Ilość ścieków w gospodarstwach domowych lub w zakładach produkcyjnych może być pomniejszona o rozliczenie ilości wody bezpowrotnie zużytej na cele produkcyjne lub technologiczne wg wskazań zamontowanego podlicznika.

§ 60

Naliczanie należności za ścieki odbywa się na podstawie ilości dostarczanych ścieków z zastosowaniem cen i taryf zatwierdzonych uchwałą Rady Miejskiej.

§ 61

Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne lub dwumiesięczne.

§ 62

Fakturę VAT lub rachunek za ścieki dostawca zobowiązany jest zapłacić według zasad ustalonych w umowie – szczegółowo określonych w § 28.

R o z d z i a ł XIII

Postanowienia końcowe

§ 63

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy.

§ 64

Naruszenie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu podlega karze zgodnie z rozdziałem 6 art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

§ 65

Postanowienia regulaminu mogą być zmienione w trybie przewidzianym przepisami prawa.

§ 66

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do podania regulaminu oraz wprowadzonych zmian do powszechnej wiadomości przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa oraz w Urzędzie Miasta i Gminy.