3490

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH

z dnia 9 października 2002 r.

w sprawie zmiany obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wójcicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1) Z dniem 1 września 2003 r. uchyla się uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXXI/280/ /2001 z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia szkół filialnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wójcicach oraz nr XXXI/281/2001 z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie zmiany obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wójcicach.

2) Z dniem 1 września 2003 r. obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wójcicach obejmuje:

wsie: Wójcice, Biskupice i Celinę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MARIAN ORZECHOWSKI