3488

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 4 października 2002 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, którego treść stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu w zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Mirsk sposób.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ GMINY
MAŁGORZATA MYŚLICKA-ŁOŚ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 4 października 2002 r. (poz. 3488)

REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

PRZEZ

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MIRSKU

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, zwanego dalej Zakładem, na terenie gminy Mirsk.

2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, zaś poprzez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Zakładu polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

3. Ilekroć w regulaminie używa się określenie “ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

4. Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Zakładu oraz odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład, zwanych dalej Odbiorcami, wynikające z ustawy oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy.

§ 2

Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy.

§ 3

Usługodawcą w znaczeniu niniejszego regulaminu jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku przy ul. Mickiewicza 39.

§ 4

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zawartej pomiędzy Zakładem a Odbiorcą.

§ 5

Zakład wykonuje swoją działalność w oparciu o § 3 pkt 1f Statutu zatwierdzonego uchwałą nr XXIII/ /122/96 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 17 stycznia 1996 r.

R o z d z i a ł II

Minimalny poziom usług świadczonych przez Zakład

§ 6

Zakład, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

1) realizację dostaw wody w wymaganych ilościach oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,

2) spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, określonych w ustawie,

3) spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru, określonych w ustawie,

4) prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowo- -kanalizacyjnych.

R o z d z i a ł III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług

§ 7

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 8

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 9

Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, w związku z przyłączeniem do sieci, następuje po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów wykonanych przyłączy.

§ 10

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 11

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Zakład może zawrzeć umowy na rozliczanie opłat za wodę i ścieki z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Zakładem,

b) możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,

c) wnioskodawca i Zakład ustalili sposób rozliczeń różnicy wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, potwierdzony pisemną zgodą wszystkich osób korzystających z lokali,

d) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw w pozostałych lokalach.

§ 12

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwości jest rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3. Umowa zawarta na czas nieokreślony winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 13

W przypadku zmiany Odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorcą. Obowiązek zawarcia nowej umowy spoczywa na nowym Odbiorcy.

§ 14

Integralna częścią umowy o dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu, składany przez Odbiorcę przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakość odprowadzanych ścieków.

§ 15

Dostawa ścieków samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewczego zlokalizowanego w oczyszczalni ścieków może być realizowana przez dostawców, którzy mają wydane zezwolenie na prowadzenie takiej działalności:

1) dostawca ścieków samochodem asenizacyjnym podpisuje z Zakładem umowę określającą warunki odbioru ścieków,

2) w przypadku dostarczania ścieków od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą warunkiem odbioru ścieków jest podpisanie przez podmiot umowy z Zakładem, określającej wymogi dotyczące jakości odprowadzanych ścieków.

R o z d z i a ł IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 16

Zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z ustawą:

a) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków,

b) ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy,

c) w przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach,

d) w przypadku awarii wodomierza do rozliczeń stosuje się średnie zużycie z ostatnich 3 miesięcy, a gdy to nie jest możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku poprzedniego lub zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w art. 27 ustawy,

e) ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

f) w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej z różnych źródeł lub określonej w umowie,

g) w rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

§ 17

1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty, jak również sposób uiszczenia opłat.

2. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 18

Sposób rozliczeń za wodę:

a) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

b) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

c) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

jest określany w umowie zawartej pomiędzy Zakładem a Gminą z zastosowaniem stawek i cen określonych w taryfie.

§ 19

Sposób rozliczeń za ścieki deszczowe wprowadzone do kanalizacji ogólnospławnej ustala się w umowie zawartej pomiędzy Zakładem a podmiotem zarządzającym terenem, z którego są odprowadzanie wody deszczowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 20

1. Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie i obowiązuje przez jeden rok.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

R o z d z i a ł V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 21

1. Zakład jest obowiązany przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci wodociągowej oraz zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2. Realizację budowy przyłącza do sieci wodociągowej, przyłącza do sieci kanalizacyjnej, studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

3. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Zakład, a urządzenia pomiarowego Odbiorca usług.

4. W przypadku gdy nieruchomość Odbiorcy usług usytuowana jest w miejscu dla którego, w momencie realizacji przyłącza, uchwalone zgodnie z wymaganiami art. 21 ustawy, przez Radę Miejską Gminy Mirsk plany rozwoju i modernizacji, nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, odbiorca może je wybudować, a potem przekazać do Zakładu na warunkach uzgodnionych w umowie o przyłączeniu.

§ 22

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Wzór wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, określa Zakład.

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, która ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

b) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 23

1. Zakład odpłatnie określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 22.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

b) przepływ obliczeniowy wody i odprowadzanych ścieków lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki,

c) wymagania dotyczące miejsca zainstalowania wodomierza głównego, miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego, jakości odprowadzanych ścieków oraz terminu ważności warunków przyłączenia.

§ 24

1. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zakładem.

2. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Zakład dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

§ 25

Jeżeli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

R o z d z i a ł VI

Możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 26

Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:

a) w Urzędzie Miasta i Gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd w:

– studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
– regulamin świadczenia usług,

b) w Zakładzie, który udostępnia nieodpłatnie wgląd w:

– wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
– regulamin świadczenia usług.

R o z d z i a ł VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji

§ 27

1. Zakład powiadamia Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty o planowanych przerwach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości w przypadku:

a) braku wody na ujęciu lub jej zanieczyszczeniu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
b) konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń,
c) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
d) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń.

2. Zakład zwolniony jest z obowiązku informowania Odbiorców w przypadku przerw spowodowanych awarią lub innym nagłym niedającym się przewidzieć zdarzeniem w przypadku gdy przewidywany czas trwania przerwy wynosi nie więcej niż 4 godziny. Za skutki obniżenia poziomu jakości usług wymienione w tym paragrafie Zakład nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej.

3. W przypadku przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 24 godziny Zakład winny zorganizować dostawy wody środkami obwoźnymi lub wskazać zastępcze punkty poboru wody.

4. Wstrzymanie dostarczania wody i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Usługobiorców w przypadkach stwarzających zagrożenie życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiających świadczenie usług, a w szczególności gdy:

a) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia dostarczania wody lub odprowadzenia ścieków,

b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

§ 28

1. Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

a) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

b) odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

c) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub w umowie,

d) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, tj. bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

2. W przypadku odcięcia dostawy wody Zakład zobowiązany jest do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

3. Zakład o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, Zarząd Miasta oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 29

Jeżeli w wyniku nieprawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego własnością Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług, Zakład wzywa Odbiorcę do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń, a w przypadku gdy takie wezwanie nie jest skuteczne, może okresowo odciąć dopływ wody lub odpływ ścieków i przystąpić do usuwania przyczyn zagrożenia, obciążając Odbiorcę poniesionymi w związku z tymi pracami kosztami.

§ 30

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:

a) 4 godziny – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

b) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń,

c) 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 31

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Zakładu, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez Zakład.

3. Zakład zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

§ 32

1. W przypadku gdy Odbiorca usług poniósł straty, wynikające z niedotrzymania wskaźników poziomu usług wymienionych w § 6 regulaminu z powodu zaniedbań Zakładu, ma on prawo domagać się od Zakładu odszkodowania, po wcześniejszym udokumentowaniu szkody.

2. Odbiorca nie powinien dokonywać zabudowy ani nasadzeń drzew lub krzewów nad przyłączami wodociągowymi w pasie 3 m oraz 5 m nad przyłączami kanalizacyjnymi. Naruszenie tej zasady uniemożliwia uzyskanie przez Odbiorcę odszkodowania za straty spowodowane przez Zakład w tym pasie w przypadku likwidacji awarii, daje natomiast możliwość dochodzenia odszkodowań przez Zakład uszkodzeń należących do niego urządzeń spowodowanych niedotrzymaniem tego warunku.

R o z d z i a ł VIII

Obowiązki Zakładu

§ 33

1. Zakład zapewnia prawidłową eksploatację zarządzanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Zakład informuje Zarząd Miasta Mirsk o jakości wody przeznaczonej do picia.

§ 34

1. Zakład instaluje i utrzymuje u Odbiorcy wodomierz główny.

2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

3. Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia sieci wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacyjną, tj. pierwsza studzienka licząc od strony budynku w przypadku jej braku, granica nieruchomości.

§ 35

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Zakład informuje Odbiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed ich wystąpieniem.

§ 36

Zakład zawiadamia Odbiorców o planowanych zmianach warunków technicznych dostarczania wody lub odprowadzania ścieków z co najmniej 12 miesięcznym wyprzedzeniem, umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków.

R o z d z i a ł IX

Obowiązki Odbiorcy

§ 37

Osoba zamierzająca korzystać z usług dostarczania wody lub odprowadzania ścieków winna wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Zakładu.

§ 38

1. Odbiorca zapewnia niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, a także za prawidłowe utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym są one zamontowane.

2. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewywiązania się z obowiązków określonych w pkt 1.

§ 39

Odbiorca powiadamia Zakład o zmianie parametrów określonych umową dotyczących nieruchomości i jej użytkowników na piśmie.

§ 40

Odbiorca powiadamia Zakład o wszelkich zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 41

Dostarczający ścieki powiadamia natychmiast Zakład o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 42

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 43

Odbiorca powinien racjonalnie gospodarować wodą i użytkować ją zgodnie z przeznaczeniem, Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzani ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nieutrudniający działalności Zakładu, w szczególności do:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2) zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz,

3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

4) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Zakładu wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

5) poinformowania Zakładu o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

6) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci,

7) Odbiorca, który jest właścicielem instalacji kanalizacyjnej za pierwszą studzienka rewizyjną licząc od strony budynku oraz przyłącza wodociągowego, zobowiązany jest do wykonywania na swój koszt wszelkich napraw tych instalacji,

8) Odbiorca nie może przemieszczać wodomierza, zakłócać jego funkcjonowanie, zrywać umieszczonej na nim plomby i osłony oraz wykorzystywać instalację wodociągową do uziemienia urządzeń elektrycznych.

R o z d z i a ł X

Prawa Odbiorcy

§ 44

Odbiorca ma prawo do należytego poziomu obsługi.

§ 45

Zakład na wniosek Odbiorcy udziela informacji dotyczącej realizacji usług oraz informacji o obowiązujących taryfach.

§ 46

Odbiorca ma prawo żądać upustu w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości. Wielkość upustu określi umowa.

§ 47

Odbiorca ma prawo domagać się od Zakładu odszkodowania za szkody w majątku powstałe w związku z wykonywaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

§ 48

Odbiorca ma prawo domagać się od Zakładu, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawidłowości wskazań wodomierza. Sposób reklamacji określa umowa. W przypadku potwierdzenia prawidłowości działań wodomierza przez Urząd Wag i Miar koszty przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego ponosi Odbiorca.

R o z d z i a ł XI

Prawa Zakładu

§ 49

Zakład może odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez jego zgody.

§ 50

Zakład może odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzania ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.

§ 51

Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 52

Zakład przy ponownym podłączeniu do sieci Usługobiorcy, któremu wcześniej odcięto dostawy wody, bę-dzie pobierał opłaty związane z podłączeniem do sieci.

§ 53

Zakład może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług.

§ 54

Uprawnieni przedstawiciele Zakładu mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń każdego, kto korzysta z jego usług lub posiada jego urządzenie w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub innych wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw, demontażu urządzeń posiadanych przez Zakład, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

R o z d z i a ł XII

Przepisy karne i kary pieniężne

§ 55

Kto:

– bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w rozdz. III, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych,

– zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub na zaworze odcinającym,

– nie dopuszcza przedstawiciela Zakładu do wykonania czynności określonych w § 54 regulaminu,

– bez uprzedniego zawarcia umowy, o którym mowa w rozdz. III, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,

podlega karom przewidzianym w art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

R o z d z i a ł XIII

Postanowienia końcowe

§ 56

Ze względu na zmiany uwarunkowań prawnych realizowanych usług, Zakład przygotuje i dostarczy Odbiorcom, którzy już są podłączeni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wzory nowych umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz bezpłatny egzemplarz niniejszego regulaminu.

§ 57

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Załącznik nr 1 do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (poz. 3488)

Mirsk, dnia ......................................
Do

Zakładu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

WNIOSEK

o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

Nazwisko i imię / Nazwa .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Adres zamieszkania / Siedziba .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

NIP ...................................................................
Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej dla nieruchomości położonej przy ul. ....................................................................................

(działka nr ...................................)

1. Przeznaczenie wody na cele .....................................................................................
2. Ilość odprowadzanych ścieków:

a) ścieki bytowe .................................................... m3/d

b) ścieki przemysłowe ............................................. m3/d

skład ścieków przemysłowych:
BZT5 ..................................................................................................
ChZT ..................................................................................................
zawiesina ogólna ..................................................................................
azot ogólny ..........................................................................................
metale ciężkie .......................................................................................
pH .......................................................................................................
temperatura ..........................................................................................
3. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzana będzie woda, z którego odprowadzane będą ścieki:
a) powierzchnia użytkowa ....................................................................... m2

b) wyposażenie sanitarne:

– umywalka ........................................ szt.

– wanna ............................................. szt.

– natrysk ............................................ szt.

– zlewozmywak ................................... szt.
– ubikacja ........................................... szt.

– ....................................................... szt.

– sposób przygotowania ciepłej wody .........................................................
4. Ilość zamieszkałych / zatrudnionych osób ...........................................................
5. Powierzchnia działki ogółem ........................................................................ m2
w tym: powierzchnia zabudowy .............................................................. m2
powierzchnia terenów zielonych ............................................................. m2

6. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody ...................................................

.............................................. podpis

Załączniki:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa.