3482

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice uchwalonego uchwałą nr XXIX/229/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 1996 r., dla obszaru oznaczonego na załączniku do niniejszej uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w nawiązaniu do uchwały nr XXXIX/249/01 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 sierpnia 2001 r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1

Przedmiot uchwały

1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice dla obszaru położonego w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały, zwaną dalej zmianą w planie.

2. Zmiana w planie jest wyrażona w postaci tekstu niniejszej uchwały oraz rysunku planu stanowiącego załącznik graficzny do uchwały.

3. Zmiana w planie zawiera ustalenia ogólne i szczegółowe. Ustalenia ogólne dotyczą całego obszaru objętego zmianą w planie; ustalenia szczegółowe dotyczą poszczególnych terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolem funkcji.

4. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określającym:

a) granice obszaru objętego zmianą w planie,
b) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
c) funkcje terenów oznaczone symbolami literowymi,
d) linie zabudowy nieprzekraczalne,
e) klasy dróg,
f) okazy starodrzewu,
g) lokalizacje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 2

Określenie terminologii

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich,

2) planie – należy przez to rozumieć zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice uchwaloną niniejszą uchwałą,

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do uchwały,

4) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar objęty uchwałą,

5) terenie – należy przez to rozumieć teren wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji,

6) linii rozgraniczającej obowiązującej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania rysowaną na rysunku planu kreską ciągłą, której przebieg jest obowiązujący,

7) linii rozgraniczającej orientacyjnej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania rysowaną na rysunku planu kreską przerywaną, której przebieg nie jest obowiązujący, lecz zalecany,

8) linii podziału terenu – należy przez to rozumieć linię podziału wewnętrznego terenów o tej samej funkcji i tych samych zasadach zagospodarowania,

9) terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – należy przez to rozumieć tereny, na których mogą być realizowane budynki mieszkalne przeznaczone dla jednej lub kilku rodzin,

10) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność niepowodującą uciążliwości dla otoczenia,

11) dachach stromych – należy przez to rozumieć dachy o połaciach nachylonych pod kątem co najmniej 30° ,

12) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stosunku sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków stałych zlokalizowanych na danym terenie do powierzchni tego terenu,

13) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

14) linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą przestrzeń działki lub terenu od strony dróg, na której można lokalizować budynek,

15) drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć drogę niepubliczną.

§ 3

Ustalenia ogólne

1. Przeznaczenie terenów

Ustala się:

1) teren oznaczony symbolem M przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych,
2) teren oznaczony symbolem EE przeznacza jako rezerwę terenową dla lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych,
3) teren oznaczony symbolem ZW przeznacza się na cele zieleni wysokiej,
4) teren oznaczony symbolem D1x2 przeznacza się na drogę publiczną klasy dojazdowej,
5) teren oznaczony symbolem Dw1x2 przeznacza się na drogę wewnętrzną klasy dojazdowej,
6) teren oznaczony symbolem Dg przeznacza się na drogę dostępu do rowu melioracyjnego.

2. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustala się:

1) na obszarze objętym planem wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekroczyć wartości 0,5,

2) dopuszcza się zabudowę wyłącznie o charakterze wolno stojącym, gabarytach jednej kondygnacji, dachach stromych krytych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

3) budynki należy sytuować w granicach linii zabudowy wynoszącej:

a) dla terenu leżącego przy istniejącej drodze powiatowej nr 47 844 – klasy zbiorczej – 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi,

b) dla terenów leżących przy planowanej drodze klasy dojazdowej – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi,

4) na obszarze objętym planem zakazuje się wznoszenia zabudowy prowizorycznej,

5) ustala się służebność gruntową dla wszystkich terenów, w celu umożliwienia realizacji i konserwacji przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane

Ustala się:

1) podziału terenu na działki budowlane należy dokonywać zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) dopuszcza się inny podział wewnętrzny terenów, niż określony na rysunku planu linią przerywaną, pod warunkiem, iż wydzielone działki będą miały powierzchnię nie mniejszą niż 1000 m2, zostaną uwzględnione ustalenia podane w ust. 2 oraz podział zostanie uzgodniony z organem właściwym do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi

Ustala się:

1) wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone należy zagospodarować jako tereny zielone,

2) należy zachować i poddać stałej pielęgnacji istniejący starodrzew,

3) prace związane z zagospodarowaniem i zabudową terenu nie mogą naruszać siedlisk drzew,

4) do celów grzewczych należy stosować wyłącznie systemy i paliwa proekologiczne,

5) podbudowę nawierzchni jezdni, parkingów lub miejsc postojowych należy uszczelnić, a wody z tych nawierzchni odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub rowów melioracyjnych za pośrednictwem separatorów olejów i benzyn,

6) warstwę glebową – próchniczą z gruntów przeznaczonych pod zabudowę należy zdjąć i odpowiednio ją zagospodarować.

5. Zasady zagospodarowania terenów pod względem ochrony środowiska kulturowego

Ustala się:

1) w celu zapewnienia należytej ochrony zabytków archeologicznych wszelkie prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Inspekcji Zabytków Archeologicznych SOZ we Wrocławiu,

2) o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych Inspekcję Zabytków Archeologicznych SOZ we Wrocławiu należy powiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem.

6. Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych

Dla realizacji celów publicznych na obszarze objętym planem ustala się:

1) wydzielenie terenu drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem D1/2 oraz jej budowa i utrzymanie,

2) budowę i utrzymanie przewodów i urządzeń służących: przesyłowi energii elektrycznej, dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków,

3) utrzymanie rowów melioracyjnych wraz z ich strefą ochronną.

7. Zasady obsługi terenów w zakresie komunikacji

Ustala się:

1) zewnętrzną obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem pełnią: droga powiatowa nr 47 844 klasy zbiorczej – oznaczona na rysunku planu symbolem Z 1x2 oraz droga gminna oznaczona na rysunku planu symbolem D 1x2,

2) w przypadku przystąpienia do realizacji podziału terenu na działki budowlane, ich obsługę komunikacyjną należy zapewnić poprzez budowę i utrzymanie na koszt inwestora, drogi wewnętrznej klasy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem Dw 1x2,

3) miejsca parkingowe dla samochodów, w ilości wynikającej z potrzeb, należy zapewnić na terenach własnych inwestora,

4) dostęp rowu melioracyjnego, w celu umożliwienia prac konserwacyjnych, należy zapewnić poprzez budowę, wzdłuż jego przebiegu, drogi o szerokości min. 3,0 m, oznaczonej na rysunku planu symbolem Dg.

8. Zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej

Ustala się:

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie zostaną wykonane na koszt inwestora,

2) linie rozgraniczające dróg oznaczone na rysunku planu są jednocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego, zatem projektowane sieci należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg,

3) dopuszczalne są, w uzasadnionych przypadkach, odstępstwa od tej zasady przy niezmienionych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w ust. 2,

4) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora,

5) wprowadza się służebność gruntową wszystkich terenów w celu umożliwienia realizacji i konserwacji przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej,

6) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacje urządzeń związanych z tymi sieciami wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

7) W zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez użytkownika sieci.

8) W zakresie unieszkodliwiania ścieków sanitarnych:

a) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe z wywozem ścieków do oczyszczalni wskazanej w miejscowym – gminnym systemie gospodarki ściekami,

b) zabrania się budowy zbiorników na nieczystości z kręgów betonowych – bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe należy wykonać w technologii szczelnej,

c) dopuszcza się budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków obsługujących:

– zespół budynków lokalizowanych na obszarze objętym uchwałą,

– pojedyncze budynki,

jednak tylko w przypadku występowania odpowiednich warunków gruntowo-wodnych.

9) W zakresie odprowadzania wód deszczowych:

a) w kanalizację deszczową należy wyposażyć wszystkie tereny zainwestowania,

b) kanalizację deszczową należy ułożyć zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt 1–4,

c) substancje ropopochodne lub chemiczne, jeśli takie wystąpią, należy zneutralizować na terenie własnym inwestora,

d) tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt c, należy utwardzić, podbudowę uszczelnić i skanalizować,

e) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych do rowów melioracyjnych znajdujących się w obrębie obszaru objętego planem, na warunkach określonych przez administratora rowów.

10) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zasilanie terenów objętych planem z istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia,

b) w przypadku braku mocy zapotrzebowanej należy zbudować nową linię elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia oraz nową stację transformatorową na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem EE (rezerwa terenowa), na warunkach określonych przez właściciela sieci.

11) W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) budowę sieci telekomunikacyjnej, ułożonej zgodnie z zapisem pkt 1–4.

12) W zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) budowę rozdzielczej sieci gazowej niskiego ciśnienia, ułożonej zgodnie z zapisem pkt 1–4.

13) W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:

a) w planowanych obiektach należy wprowadzać urządzenia grzewcze o wysokiej sprawności i niskim stopniu zanieczyszczeń oraz stosować paliwo proekologiczne.

14) W zakresie usuwania odpadów stałych – bytowych:

a) odpady stałe należy gromadzić i usuwać zgodnie z miejscowym, gminnym systemem gospodarki odpadami.

§ 4

Ustalenia szczegółowe

1. Teren oznaczony symbolem M

Ustala się:

1) teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych,

2) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekroczyć wartości 0,5,

3) dopuszcza się zabudowę wyłącznie o charakterze wolno stojącym, gabarytach jednej kondygnacji z poddaszami mieszkalnymi, dachach stromych o symetrycznym nachyleniu połaci krytych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym oraz stolarce okiennej o podziałach symetrycznych lub bezpodziałowej,

4) w budynkach dopuszcza się wprowadzenie kilku samodzielnych mieszkań,

5) ewentualne obiekty usługowe należy wbudować lub dobudować do budynków mieszkalnych,

6) planowanej zabudowie gospodarczej lub garażowej – towarzyszącej budynkom o funkcji podstawowej – należy nadać gabaryt jednej kondygnacji oraz dachy strome,

7) planowaną zabudowę należy zharmonizować z historycznie ukształtowanym krajobrazem kulturowym,

8) ewentualne zbiorniki na paliwo grzewcze należy umieszczać w budynkach, a w przypadku braku możliwości takiego rozwiązania należy je lokalizować w głębi działki i przesłonić parawanem z zieleni zimozielonej,

9) miejsca parkingowe w ilości wynikającej z potrzeb należy zapewnić na terenie własnym,

10) co najmniej 45% powierzchni działek należy przeznaczyć na zieleń, istniejące drzewa zachować i pielęgnować oraz nie dopuścić do naruszenia ich siedlisk,

11) rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej określono w ustaleniach ogólnych – § 3 ust. 8 uchwały,

12) w związku z położeniem terenu w strefie występowania stanowisk archeologicznych należy stosować się do ustaleń określonych w § 3 ust. 5.

2. Teren oznaczony symbolem EE

Ustala się:

1) teren przeznacza się jako rezerwę terenową dla lokalizacji elektroenergetycznej – stacji transformatorowej,

2) w przypadku potrzeby budowy, stacji transformatorowej należy nadać formę budynku z dachem stromym krytym dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

3) zagospodarowanie i zabudowa terenu nie może naruszyć siedlisk drzew,

4) do czasu budowy trafostacji, teren może być użytkowany jako ogród przydomowy,

5) w związku z położeniem terenu w strefie występowania stanowisk archeologicznych należy zastosować się do ustaleń wymienionych w § 3 ust. 5.

3. Teren oznaczony symbolem ZW

Ustala się:

1) teren przeznacza się na cele zieleni wysokiej,

2) należy zachować oraz otoczyć stałą opieką istniejące drzewa.

4. Teren oznaczony symbolem D1/2

Ustala się:

1) teren przeznacza się na drogę publiczną klasy dojazdowej,

2) drodze należy nadać szerokość min. 10,0 m w liniach rozgraniczających,

3) wymaganą szerokość drogi należy uzyskać poprzez poszerzenie istniejącej, gminnej drogi gospodarczej kosztem terenu sąsiedniego – jak pokazano na rysunku planu,

4) drodze należy nadać jezdnię szerokości 6,0 m, obustronnie chodniki szerokości 1,5 m oraz wydzielony pas drogi rowerowej szerokości min. 1,0 m,

5) w pasie drogi należy posadzić szpaler drzew.

5. Teren oznaczony symbolem Dw1/2

Ustala się:

1) teren przeznacza się na drogę wewnętrzną o szerokości 8,0 m w liniach rozgraniczających,

2) drodze należy nadać jezdnię szerokości 5,0 m i obustronnie chodniki szerokości 1,5 m oraz za-

kończyć ją placem manewrowym do zawracania pojazdów – jak pokazano na rysunku planu,

3) w pasie drogi należy posadzić szpaler drzew.

§ 5

Ustalenia końcowe

1. Ustala się, zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 5%.

2. Tracą moc w odniesieniu do obszaru objętego niniejszą uchwałą dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice uchwalonego uchwałą nr XXIX/229/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 1996 r.

3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JAROSŁAW WOJCIECHOWSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 8 sierpnia 2002 r. (poz. 3482)

Powiększenie