3328

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA

z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie nadania statutu sołectwu Świętoszów

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się statut sołectwa Świętoszów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc dotychczasowy statut sołectwa Świętoszów stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr IX/81/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia sołectwa w Świętoszowie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Osiecznica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwie Świętoszów.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
WANDA ABRAM

Załącznik do uchwały Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 września 2002 r. (poz. 3328)

Statut sołectwa Świętoszów

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne i zakres działania sołectwa

§ 1

Sołectwo Świętoszów jest jednostką pomocniczą gminy Osiecznica.

Sołectwo obejmuje obszar wsi, Świętoszów.

§ 2

1. Podstawowym celem działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy.

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy Osiecznica poprzez:

1) inicjowanie działań organów gminy,

2) reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej i jej członków wobec organów gminy, organów administracji państwowej i innych podmiotów życia publicznego,

3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich członków,

4) działanie na rzecz rozwoju sołectwa,

5) konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w formie przepisów gminnych w sprawach:

– gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa,
– określania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania,
– sieci przedszkoli i szkół,
– określania zasad ruchu na drogach gminnych i ulicach w obrębie sołectwa,
– sieci połączeń komunikacyjnych, rozmieszczenia przystanków oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu zbiorowego.

R o z d z i a ł II

Organy sołectwa i zakres ich kompetencji

§ 3

Organami sołectwa są:

– zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
– sołtys jako organ wykonawczy.

§ 4

1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 2 niniejszego statutu.

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwołanie,

2) określenie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego sołectwu przez gminę w trybie określonym w rozdz. IV niniejszego statutu,

3) określenie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa,

4) wyrażenie stanowiska sołectwa w przypadku wystąpienia organu gminy o wyrażenie takiego stanowiska,

5) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

6) opiniowanie lokalizacji inwestycji komunikacyjnych, przemysłowych i uciążliwych dla otoczenia oraz środowiska naturalnego.

§ 5

1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy także sprawowanie kontroli nad działalnością sołtysa i rady sołeckiej. W tym celu zebranie wiejskie może powołać komisję rewizyjną.

2. Zebranie wiejskie podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o której mowa w ust. 1, określa zakres jej zadania i ustala tryb jej powołania.

3. Komisja rewizyjna uprawniona jest do żądania wyjaśnień, przeglądania dokumentów w sprawach objętych przeprowadzaną kontrolą.

§ 6

1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

2. W przypadku gdy przewodniczący zebrania wiejskiego, poweźmie wątpliwość, czy dana osoba przybyła na zebranie wiejskie – jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia wyjaśnień.

§ 7

Uprawnienie do udziału w zebraniu wiejskim obejmuje następujące prawa:

1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
3) zadawania pytań,
4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności,
5) udziału w głosowaniu,
6) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach sołectwa.

§ 8

1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa.

2. Sołtys zwołuje zebranie wiejskie:

– z własnej inicjatywy,
– na żądanie organów gminy,
– na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców sołectwa.

3. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej oraz w przypadku gdy sołtys nie zwoła zebrania na wniosek organu gminy – zwołuje wójt.

§ 9

1. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys albo członek rady sołeckiej w przypadku gdy sołtys nie może prowadzić zwołanego zebrania.

2. Obrady są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 10

1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 1/5 jego członków.

2. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych, zebranie zwołuje się w drugim terminie i prawomocne uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę uczestników zebrania.

§ 11

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych i uczestniczących w zebraniu.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 12

1. Przewodniczący zebrania ogłasza uchwały zebrania wiejskiego przez rozplakatowanie, a także przekazuje uchwały wraz z protokołem zabrania wójtowi w terminie 7 dni od dnia zebrania.

2. W przypadku podjęcia uchwały sprzecznej z prawem rada gminy stwierdza jej nieważność i powiadamia o tym sołectwo poprzez podanie swojego rozstrzygnięcia do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie sołectwa.

§ 13

1. Do zadań sołtysa należy zarządzanie codziennymi sprawami sołectwa, realizacja uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonywanie czynności określonych niniejszym statutem.

2. W szczególności sołtys:

1) wykonuje uchwały organów gminy,
2) utrzymuje stały kontakt z organami gminy,
3) kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,
4) wykonuje bieżący zarząd i reprezentuje sołectwo w stosunkach cywilno-prawnych i w sprawach publicznych,
5) składa oświadczenia woli w imieniu sołectwa w raz z uprawnionym członkiem rady sołeckiej,
6) załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji samorządowej w przypadku udzielenia takiego upoważnienia przez radę gminy.

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 14

Urząd Gminy zapewnia pomoc przy obsłudze techniczno-biurowej organów sołectwa.

§ 15

1. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
2. Rada sołecka składa się od 4 do 6 osób.
3. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.

§ 16

1. Do zadań rady sołeckiej należy pełnienie funkcji pomocniczo-doradczej sołtysa oraz stanowienie w sprawach zarządu przekazanym mieniem gminnym, a ponadto:

1) decydowanie o zakupach sprzętu i wyposażenia mieniu przekazanego w zarząd,

2) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich w dziedzinie kultury, sportu i wypoczynku,

3) podejmowanie decyzji o formach prowadzenia działalności gospodarczej w mieniu przekazanym do zarządu sołectwu,

4) opiniowanie w sprawie sposobu wykorzystania lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne a zlokalizowanych na terenie sołectwa.

R o z d z i a ł III

Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

§ 17

1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na okres kadencji odpowiadający kadencji rady gminy.

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej winno się odbyć w terminie 6 m-cy od upływu kadencji rady gminy.

3. Sołtys i rada sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

4. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania zawierającą wykaz zarejestrowanych kandydatów poprzez postawienie znaku x przy nazwisku kandydata za którym opowiada się głosujący. Karta bez postawionego znaku x lub z większą niż jeden ilością znaków x jest nieważna.

§ 18

1. W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej zebranie wiejskie powołuje 3-osobową komisję.

Do zadań komisji należy:

1) rejestrowanie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne kandydatury,

3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do wiadomości zebrania wiejskiego wyniku głosowania i wyborów.

2. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko sołtysa ani do rady sołeckiej.

§ 19

1. Kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy zebrania wiejskiego zarówno ustnie w czasie zebrania jak i przed zebraniem na piśmie.

2. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona w czasie obrad lub na piśmie w razie jego nieobecności na zebraniu.

§ 20

Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący zebrania poddaje pod głosowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w kolejności w jakiej zostały zgłoszone.

§ 21

Na stanowisko sołtysa oraz na członków rady sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów.

§ 22

Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej oraz poszczególnych jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na podstawie uchwały zebrania wiejskiego podjętej bezwzględną większością głosów pełnego składu zebrania w głosowaniu tajnym.

R o z d z i a ł IV

Mienie przekazane sołectwu i gospodarka finansowa sołectwa

§ 23

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazanego przez gminę na mocy uchwały rady gminy oraz rozporządza dochodami z tego źródła.

2. Wykaz składników mienia komunalnego przekazanych sołectwu określony będzie załącznikiem do uchwały.

§ 24

1. Sołectwo jest upoważnione do decydowania o:

1) wykorzystywaniu gospodarczym przekazanego mienia, w tym najmu i dzierżawy składników mienia,

2) prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek,

3) wykorzystywaniu mienia w zakresie kultury, sportu i usług turystycznych.

2. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu dochodów uzyskanych z gospodarczego wykorzystywania przekazanego mienia.

3. Sołectwo jest zobowiązane do utrzymania w należytym stanie przekazanego mienia, w tym przeprowadzania konserwacji i remontów składników przekazanego mienia.

Sołectwo może wystąpić do Rady Gminy o sfinansowanie całości lub części niezbędnych robót.

§ 25

1. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie na zasadach wskazanych w niniejszym statucie.

2. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

§ 26

1. Środkami finansowymi sołectwa są;

1) środki finansowe wydzielone corocznie w uchwale budżetowej,

2) darowizny na rzecz samorządu sołectwa i dobrowolne wpłaty ludności,

3) dochody uzyskane z działalności gospodarczej z przekazanego przez radę mienia lub organizacji imprez.

 

2. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale budżetowej.

§ 27

Sołectwo nie może przyjmować zobowiązań przekraczających posiadane środki budżetowe i środki własne.

§ 28

1. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia Zarząd Gminy.

2. Zebranie wiejskie upoważnia sołtysa i dwie osoby wskazane ze składu rady sołeckiej do dysponowania środkami finansowymi poprzez złożenie oświadczenia w składzie dwuosobowym.

R o z d z i a ł V

Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 29

Nadzór nad działalnością sołectwa obejmuje zgodność z prawem, celowość, rzetelność i gospodarność.

§ 30

Organami nadzoru są:

1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Zarząd Gminy.

§ 31

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, okazania dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2. Do wykonywania czynności o jakich mowa wyżej organy mogą delegować swoich przedstawicieli i upoważniać ich nadto do wizytacji określonych jednostek.

R o z d z i a ł VI

Postanowienia końcowe

§ 32

O utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz sołectwa decyduje rada gminy w odrębnej uchwale.

§ 33

1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje rada gminy we własnym zakresie albo na wniosek zebrania wiejskiego.

2. Zmiana statutu wymaga zgody zebrania wiejskiego uchwalonego bezwzględną większością głosów pełnego składu zebrania wiejskiego.

§ 34

Statut podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy oraz przez rozplakatowanie w sołectwie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.